Abstract


AKADEMİK BAŞARI İLE PEDAGOJİK BİLGİ VE BECERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BEDEN EĞİTİMİ ADAYLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bu çalışmada, akademik başarı ile pedagojik bilgi ve beceri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya, Türkiye’nin farklı coğrafik bölgelerinde bulunan Yükseköğretim Kurumuna bağlı birer Devlet üniversiteleri ve bu üniversiteler bünyesinde öğretim hayatına devam eden Spor Bilimleri Fakülteleri ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının beden eğitimi spor öğretmenliği bölümünde öğrenim gören toplamda 1422 aday öğretmen teşkil etmiştir. Örneklemini bu grubun içerisinden basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen 376 aday öğretmen oluşturmuştur. Araştırmada katılımcılardan kişisel bilgi formu, genel akademik not ortalamaları ile Pedagojik Bilgi ve Beceri ölçeği cevaplamaları istenmiştir. Çalışmada istatistiksel işlemler bilgisayar ortamında istatistik programı kullanılarak yapılmıştır. Katılımcıların akademik başarı düzeyleri ve pedagojik bilgi ve beceri ölçeğinden aldıkları puanlar aritmetik ortalama ve standart sapma olarak sunulmuştur. Ölçeklerden arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak için Pearson ®korelasyon analizi uygulanmıştır. Sonuç olarak; öğretmen adaylarının akademik başarı ve pedagojik bilgi ve becerilerinin ortalamanın üzerinde olduğu ayrıca, akademik başarı ile pedagojik bilgi ve becerilerin pozitif yönlü düşük düzeyde ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Ancak akademik başarı ile öğretim desteği alt boyutu arasında herhangi bir ilişki tespit edilmemiştir. Bu durumun beden eğitimi öğretmenliği bölümüne gelen öğretmen adaylarının bu aşamaya gelmeden önceki eğitim ve öğretim sürecindeki akademik başarı profillerinden kaynaklandığı düşünülmektedirKeywords

Akademik Başarı, Pedagojik Bilgi ve Beceri, Beden eğitimi ve Spor, Aday Öğretmen

References