Özet


OKULDA KAOS: NEDENLERİ VE SONUÇLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Bu çalışma, okulda kaosa neden olan faktörleri ve bu kaosun etkilerini incelemeyi amaçlamıştır. Araştırmanın katılımcıları 2016-2017 yılında Türkiye’nin Gaziantep ilinde 10 yıl ve üzeri mesleki kıdeme sahip olan ve 10 yıldır aynı okulda görev yapan 18 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış yüz yüze görüşmelerle elde edilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen nitel veriler çözümlenmiş ve tematik analize tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgulara göre, okulda kaosa neden olan 4 kategori (ön koşullar, eğitim ortamları ve durumları, olumsuz davranışlar, iç-dış faktörler) ortaya çıkmıştır. Okuldaki kaosun başlangıç noktası: kelebek etkisi ve kaostan kurtulma davranışları olmak üzere 2 önemli etkisi tespit edilmiştir. Okulda kelebek etkisi oluşturan davranış ve durumların ön planda olduğu dikkat çekmiştir. Elde edilen bu bulgular ışığında okul yöneticileri, eğitimciler ve araştırmacılar için çeşitli öneriler sunulmuştur.Anahtar Kelimeler

Kaos, eğitimde kaos, okulda kaos, kelebek etkisi, kaosun etkileri.


Reference