Özet


TIMSS 2015 FEN TESTİ MADDELERİNİN DİL VE KÜLTÜRE GÖRE DEĞİŞEN MADDE FONKSİYONU AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu araştırmada, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2015 sınavında yer alan fen testi maddelerinin kültür ve dil bakımından değişen madde fonksiyonu (DMF) içerip içermediği araştırılmıştır. DMF analizleri Mantel Haenszel (MH) yöntemi kullanılarak RStudio programında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Türkiye, Avusturalya, Yeni Zelanda, Fas ve Mısır ülkeleri üzerinde çalışılmıştır. Çalışma grubundaki ülkeler için TIMSS 2015 sekizinci sınıf 10. kitapçıktaki fen başarı testinin 16 çoktan seçmeli maddesine ait veri analizi gerçekleştirilmiştir. Ülkelerin dilsel ve kültürel karşılaştırmalarında aynı ve farklı başarı gruplarında olmaları dikkate alınmıştır. Sonuçta başarı sıralamasının DMF’li madde sayısında etkili olmadığı gözlenmiştir. Orta ve yüksek düzeyde DMF’li madde sayısının farklı kültüre sahip ve farklı dili konuşan ülkeler arasında en çok olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı dili konuşan farklı kültürde ve aynı kültürde olan ülkeler arasında DMF’li madde sayısının az olduğu görülmüştür. Konuşulan dilin farklılaşması DMF’li madde belirlenmesi aşamasında daha etkili bir değişken olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle araştırmanın bulgularına dayalı olarak çeviri ve uyarlama süreçlerinin TIMSS, PISA gibi uluslararası testlerde titizlikle yürütülmesi gerektiği önerilmektedir. Bundan sonra yapılacak olan kültür ve dil bakımından DMF incelemeleri farklı ülkeler seçilerek gerçekleştirilebilir.Anahtar Kelimeler

Degˆis¸en madde fonksiyonu, Mantel Haenszel, fen başarısı, TIMSS, dil ve kültür.


Reference