Abstract


MÜZİK EĞİTİMCİLERİNİN MÜZİK EĞİTİMİNDE UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Bu araştırma Covid 19 salgınıyla ortaya çıkan önlemler neticesine başlayan uzaktan eğitim sürecinde müzik alanını kapsayan dersleri deneyimlemiş müzik eğitimcilerinin bu deneyimlerine yönelik görüşlerini içeren betimsel bir çalışmadır. Uzaktan eğitimin bilinen geçmişi eski olmasına karşın günümüzde kullanımı sınırlı olmaktayken Covid 19 pandemisi ile ortaya çıkan kısıtlamalar neticesinde dünyanın birçok ülkesi ile birlikte Türkiye’deki eğitim öğretim faaliyetleri de uzaktan eğitim yoluyla yapılmıştır. Çoğunlukla uygulamalı eğitim ortamları içeren müzik alanları da bu değişime uyum sağlamış, uzaktan eğitimi deneyimlemiştir. Bu araştırmada çeşitli kurumlarda uzaktan eğitimi uygulamakta olan müzik eğitimcilerinin (n=31) bu eğitim ortamında edindiği deneyimleri, karşılaştıkları problemleri, uzaktan eğitimin sağladığı avantaj ve dezavantaj durumları v.b. gibi olgulara yönelik görüşlerinin yansıtıldığı bir çalışmada olduğu için nitel araştırma modellerinden fenomenolojik desen kullanılmıştır. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile veri toplanmıştır. Görüşmeler telefon ya da çevrimiçi görüşme şeklinde yürütülerek ses kayıtları alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitleme sağlayabilmek için farklı bölgeler ve farklı kurumlarda görev yapan kişiler, zengin veri kaynağına ulaşmak amacıyla ise kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak Türkiye’nin yedi farklı bölgesinde müzik eğitimi alnında görev yapmakta olan uzaktan eğitimi deneyimlemiş (n=7) öğretmen, (n=24) öğretim elemanından oluşmaktadır. Ortaya çıkan veriler iki bağımsız uzman tarafından içerik analizi yöntemi ile işlenmiş kodlar arası güvenilirlik formülünden yararlanılmıştır. Sonuçlarda eğitimciler uzaktan eğitim uygulamalarını müzik eğitimi alanlarında yeterli bulmazken çeşitli donanımsal ve yazılımsal iyileştirmeler ile kullanılabilir olduğunu, eğitim ortamlarına zaman ve mekân açısından esneklik sağlayarak olumlu etkiler sağladığını gibi görüşlerini belirtmişlerdir. Bu sonuçlar neticesinde yüz yüze ve uzaktan eğitim ortamları içeren karma eğitim ortamları ve daha etkili eğitim için zenginleştirilmiş veri içerikleri hazırlanması önerilmiştir.Keywords

Müzik, Müzik Eğitimi, Uzaktan Eğitim, Eğitimci Görüşü, Covid19,

References