Abstract


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE DUYARLILIKLARINA İLİŞKİN TUTUM VE GÖRÜŞLERİ

Değişen dünyanın ortaya çıkardığı küresel çevresel sorunlar karşısında yetişen nesillerin bu konuda bilinçlendirilmesi için eğitimcilere büyük görevler düşmektedir. Çocuklar öğretmenlerinden öğrenir ve model alma yoluyla genellikle onları taklit ederler. Bu nedenle öğretmen adaylarına ileride muhatap olacakları hedef kitle göz önüne alınarak hizmet öncesi eğitimleri sürecinde iyi bir çevre eğitimi verilmesi gerekmektedir. Bu eğitimlerin öğretmen adaylarının çevre duyarlılığını ne şekilde etkilediğini ortaya koymak ise etkin bir çevre eğitiminin geliştirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu araştırmada çevre eğitimi alan ve almayan okul öncesi öğretmen adaylarının çevre duyarlılıklarına yönelik tutum ve görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada bu amaç doğrultusunda karma (nicel ve nitel) yöntem kullanılmıştır. Araştırmada Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği programında eğitim gören 163 öğretmen adayı çalışma grubunu oluşturmaktadır. Çalışmanın nicel boyutunda çevresel duyarlılığa ilişkin tutumların ölçülmesi için Karatekin ve Uysal (2018) tarafından geliştirilen “Ekolojik Vatandaşlık Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, “katılım”, “sürdürülebilirlik”, “sorumluluk”, “hak ve adalet” olmak üzere 4 alt faktörden oluşmaktadır. Araştırmanın nitel verilerini toplamak içinde açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre okul öncesi öğretmen adaylarının çevreye ilişkin tutumlarında hak ve adalet boyutuna ilişkin puanlarının diğer boyutlardan daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca öğretmen adaylarının uygulanan ölçekten aldıkları puanlarda çevre eğitimi dersi alma/almama durumuna göre anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır. Katılımcıların büyük çoğunluğu verilen çevre eğitimi dersini yetersiz görmekte bu eğitimlerin uygulamalı yapılmasının daha etkili olacağını belirtmektedir. Bu bağlamda çevre eğitimi derslerinin hem içerik açısından hem de uygulama boyutu ile yeniden ele alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.Keywords

Ekolojik vatandaşlık, çevre eğitimi, okul öncesi eğitimi, tutum, öğretmen adayı

References