Özet


DİJİTAL OYUNLARA SPORCU-ÖĞRENCİ GÖZÜ İLE BİR BAKIŞ

Bu araştırma sporcu öğrencilerin, dijital oyunlara ilişkin görüşlerini analiz etmek ve sanal dünyaya ilişkin deneyimlerini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Araştırma, hangi tür dijital oyun oynadıklarına, oyun oynarken ne hissettiklerine, ailelerinin düşüncelerine, eğitim ve spor hayatlarını ne derece de etkilediğini ve dijital oyun oynamanın ne gibi faydası olduğunu yönelik derinlemesine inceleyebilmek adına temel nitel araştırma deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın verileri, ölçüt örneklem yöntemiyle seçilen 14 sporcu öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler kodlanarak temalara ayrılmış ve içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırmada katılımcıların dijital oyun ile birlikte, aile içi iletişimin etkilendiği, fiziksel ve psikolojik yönden olumsuz etkilerinin olduğu, bilişsel gelişim yönünden katkıları olduğu görülmüştür. Çocuğun sosyal etkinliklere yönlendirilip teşvik edilmesi, spor faaliyetlerinin desteklenmesi, aile toplantıları, ailece yapılan etkinlikler ebeveyn-çocuk ilişkisini güçlendirdiğinden çocukların dijital oyunlarla olan bağlarını azalacağı ve aile içerisinde destek göremeyen, kendisine ilgi gösterilmeyen, sosyal etkinliklere katılımı kısıtlanan çocukların ise daha fazla dijital oyun bağımlısı olduğu söylenebilir.Anahtar Kelimeler

Dijital oyun, sporcu öğrenci, nitel.


Reference