Özet


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI BESLENMEYLE İLGİLİ TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

Bu çalışmanın amacı; üniversite öğrencilerinin sağlıklı beslenmeyle ilgili tutumlarının bazı demografik özelliklere göre belirlenmesidir. Araştırma nicel bir çalışma olup, Artvin Çoruh Üniversitesi’nde öğrenim gören 160 gönüllü öğrenci katılımıyla yapılmıştır. Çalışmanın anket formunda 9 soru demografik özellik ve 21 soru Tekkurşun Demir ve Cicioğlu (2019) tarafından geliştirilmiş Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum Ölçeği (SBİTÖ) olmak üzere 30 sorudan oluşmaktadır. Verilerin normal dağılım gösterdiği çarpıklık (skewness) ile basıklık (kurtosis) değerleri dikkate alınarak hesaplandığından; verilerin istatistiksel analizinde parametrik testlerden bağımsız gruplar T-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Pearson korelasyon analizleri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda öğrencilerin Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum (SBİT) puanları ile cinsiyet, yaş, beden kütle indeksi ve öğrenim görülen bölüm değişkenlerine göre anlamlı bir fark tespit edilemezken; spor yapma durumlarına göre anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<.05). Farklılığın kaynağını tespit etmek için yapılan Post Hoc (SCHEFFE) sonuçlarına göre; olumlu beslenme alışkanlığı boyutunda lisanslı olarak ve hobi olarak spor yapanların puan ortalaması spor yapmayanlara göre, SBİT toplam puanında ise lisanslı olarak spor yapanların puan ortalaması spor yapmayanların puan ortalamasından anlamlı derecede yüksektir.Anahtar Kelimeler

Sağlıklı beslenme, tutum, üniversite öğrencileri


Reference