Abstract


YABANCI ÖĞRENCİLERİN ETNOGRAFİK İLETİŞİM KODLARININ KÜLTÜREL ÇERÇEVEDE ÇÖZÜMLENMESİ

Dilin toplumların kültürlerini yansıtmadaki işlevi göz önüne alındığında kültürün de insanların düşünce yapılarına, kullandığı dile ve davranışlarına doğrudan etki ettiği söylenebilir. Hayatları boyunca iletişim kurmak zorunda olan insanların tüm söylemlerinde farklı kodlar bulunmaktadır. Bu kodlar kişinin yaşam deneyimlerinden içinde doğup büyüdüğü kültüre kadar birçok farklı yansımayı bünyesinde barındırır. Bu çerçevede kültürel kod çözümlemeleri kişinin hem dil göstergelerini hem de dili kullanma kabiliyetini belirleyecektir. Türkiye’ye yükseköğrenim görmek amacıyla farklı ülkelerden gelen ve Türkçe öğrendikten sonra bölümlerine devam eden yabancı öğrenciler söz konusu olduğunda ise bireylerin asıl kültürleri ile hedef dile ait kültürel unsurlar arasında nasıl bir ilişki kurduğu da önem kazanmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılarak hazırlanan araştırmada, Türkiye’de doktora düzeyindeki öğrenimlerine devam eden yabancı öğrencilerin dil kodları, Dell Hymes tarafından geliştirilen SPEAKING akronimine göre kültürel çerçevede çözümlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarındaki Meksika, Kosova, Özbekistan, Pakistan ve Somali ülkelerinden Türkiye’ye doktora eğitimi almak üzere gelmiş ve akademik düzeyde Türkçe bilen beş öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma sonuçları farklı milletlerde “kültür” ögesinin toplumların benliklerine hangi ifadelerle yansıdığını göstermiştir. Buna göre sonuçlar basamağına bakıldığında, kültürel ögelerin sosyal yaşamı tasarladığı, katılımcıların kendi ülkelerindeki kültür tanımlarının ve kültürel davranışların birçok farklı kültürden etkilenerek oluştuğu, kültür kavramının siyasal ve politik olaylardan etkilenerek şekillendiği, bu durumun ülkelerin sosyoekonomik yapılarını da etkilediği, kültürün teknolojik gelişmelerin ortaya çıkmasında etkili olduğu, ülke ilişkilerinde kültürün dolaylı ve dolaysız şekilde süreçlere etki eden bir faktör olduğu, kültürün kavram olmaktan ziyade bir davranış şekli olarak toplumda var olduğu tespit edilmiştir.Keywords

Kültür araştırmaları, kültür ve dil ilişkisi, etnografik iletişim kodları, speaking akronimi, Dell Hymes

References