Abstract


ÖĞRENCILERIN FEN OKURYAZARLIK DÜZEYI VE BAZI DEĞIŞKENLER ARASINDAKI İLIŞKIYE YÖNELIK HIBRID MODEL

Bu çalışmada, PISA 2015’de Singapur ve Türkiye örnekleminde yer alan öğrencilerin Fen Okur Yazarlığı düzeyi ile öğrencilerin sınav kaygıları, fen bilimleri ilgisi, hırsları ve bilginin doğruluğuna yönelik inançları arasındaki ilişkiyi ortaya çıkaran hibrid modeli kurmak amaçlanmıştır. Bu bağlamda araştırma ilişkisel tarama modeli niteliğindedir. Singapur ve Türkiye örnekleminde yer alan öğrencilerin verileri kullanılarak hibrid modeller kurulmuştur. Kurulan modeller ile ülkelerin fen okuryazarlığı düzeylerini etkileyen değişkenlerin etki düzeyleri hibrid model ile karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Araştırmada Singapur örnekleminde yer alan 5668 öğrenci verisi ve Türkiye örnekleminde yer alan 5084 öğrenci verisi ile hibrid model ve ölçme modelleri kurulmuştur. Türkiye ve Singapur örneklemi ile kurulan ölçme modellerinde ve hibrid modelde çok değişkenlik normallik varsayımının sağlanamadığı görülmektedir. Araştırmada her iki örneklem için bütün değişkenlere ve fen okuryazarlığının alt ölçeklerine ait ölçme modellerinin doğrulandığı görülmektedir. Aynı zamanda her iki modele ilişkin değişkenler ile kurulan hibrid modellerin doğrulandığı görülmektedir. Türkiye verisi ile kurulan hibrid modelin uyum indeks değerlerinin biraz daha yüksek olduğu ve bütün yolların tanımlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Her iki örneklemde de öğrencilerin fen okuryazarlık düzeylerini en çok etkileyen değişkenin bilimin doğruluğuna yönelik inançları olduğu ve en az etkileyen değişkenin hırsları olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Her iki örneklemde de sınav kaygısı değişkeni fen okuryazarlık düzeylerini olumsuz yönde etkilemektedir. Aynı zamanda Singapur örnekleminde öğrencilerin hırslarının fen okuryazarlıkları üzerinde doğrudan etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Fen okuryazarlığı, ilgi, inanç, hırs, sınav kaygısı.

References