Abstract


ATLETİK ZİHİNSEL ENERJİ VE BİLİNÇLİ FARKINDALIĞIN FUTBOLCULARDA AKIŞ YAŞANTISINI BELİRLEYİCİ ROLÜ

Yoğun izleyici kitlesinin şölene dönüşen performansları talep ettiği futbol sahalarında rekabet üstün başarıyı, başarı için mücadeleyi, zafer için çok sayıda psikolojik beceriyi kullanmayı gerekli kılmaktadır. Sporda sergilenen psikolojik performansların niteliğini artırmaya yönelen günümüz spor psikolojisi alanyazınında, psikolojik becerileri destekleyici eğitsel içeriklerin geliştirilmesine odaklanan çok sayıda çalışmada yenilikçi arayışlar dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, atletik zihinsel enerji ile bilinçli farkındalık içeriklerinin denge ve işe yoğunlaşma ile karakterize edilen akış yaşantısını belirleyici rolünün ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırma değişkenleri arasındaki korelasyonel ilişkilerin analizi ile tanımlayıcı değişkenlerin atletik zihinsel enerji, bilinçli farkındalık ve akış yaşantısı bağlamlarındaki farklılığının sınanması çalışmanın diğer amaçlarını oluşturmaktadır. İlişkisel tarama modelinde tasarlanan çalışmaya 361 erkek, 41 kadın toplam 402 profesyonel futbolcu katılmıştır. Katılımcılara, Atletik Zihinsel Enerji Ölçeği, Sporcu Bilinçli Farkındalık Ölçeği, Akış Yaşantısı Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır. Veriler; betimsel istatistikler, bağımsız gruplar için t-testi, Pearson korelasyon analizlerinin yanı sıra hiyerarşik regresyon analizleri ile sınanmıştır. Sonuçlar, atletik zihinsel enerji, yorulmama ve konsantrasyon puanlarının 18-20 yaş arası futbolcular lehine, dinçlik ve yorulmama puanlarının 1-9 yıl deneyimliler lehine, sakinliğin ise 10 yıl ve üzeri deneyimliler lehine anlamlı düzeyde yüksek olduğunu göstermiştir. Bulgulara göre, atletik zihinsel enerji; dinçlik, güven, motivasyon ve yorulmama ile pozitif yönlü anlamlı ilişki göstermektedir. Sporcu bilinçli farkındalığı ve konsantrasyon ise; farkındalık, yargılamama, yeniden odaklanma, akış, denge ve işe yoğunlaşma ile pozitif yönde anlamlı düzeyde ilişkilidir. Sakinlik; sporcu bilinçli farkındalığı, farkındalık, yeniden odaklanma, akış, denge ve işe yoğunlaşma ile pozitif yönde ilişkili bulunmuştur. Araştırmada, sporcu bilinçli farkındalığı, farkındalık ve yeniden odaklanmanın akış, denge ve işe yoğunlaşma ile, yargılamamanın ise sadece denge ile pozitif yönlü anlamlı ilişkili olduğu görülmüştür. Hiyerarşik regresyon analizlerinde, dinçlik, güven, motivasyon, sakinlik, farkındalık ve yeniden odaklanmanın dengenin, motivasyon, yargılamama ve yeniden odaklanmanın ise işe yoğunlaşmanın pozitif belirleyicileri olduğu ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak, akışın denge ve göreve yoğunlaşma eksenindeki belirleyicileri dinçlik, güven, motivasyon, sakinlik, farkındalık, yargılamama ve yeniden odaklanmadır.Keywords

Zihinsel enerji, farkındalık, akış, optimal performans duygudurum, futbol

References