Abstract


OKUL YÖNETİCİLERİNİN KARAR VERMEDEN KAÇINMA DAVRANIŞININ İŞ STRESİNE ETKİSİ: ERTELEME EĞİLİMİNİN ARACILIK ROLÜ

Bu araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin karar vermeden kaçınma davranışlarının iş stresi üzerindeki etkisini tespit etmektir. Araştırmada ayrıca, karar vermeden kaçınma davranışları ile iş stresi arasındaki ilişkide, okul yöneticilerinin erteleme eğilimlerinin aracılık rolü tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu araştırma ilişkisel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmada okul yöneticilerinin karar vermeden kaçınma davranışları, erteleme eğilimleri ve stres düzeylerini tespit etmek amacıyla tarama çalışması yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 2021-2022 eğitim öğretim yılında Malatya ili devlet okullarında görev yapan okul yöneticileri oluşturmaktadır. Örneklem seçkisiz örnekleme yöntemlerinden oransız eleman örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmaya gönüllü olarak 251 okul yöneticisi katılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizi için SPSS 22.0 ve AMOS programları kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre çalışmaya katılan okul yöneticilerinin karar vermeden kaçınma davranışlarının ve erteleme eğilimlerinin düşük düzeyde, iş streslerinin orta düzeyde olduğu söylenebilir. Okul yöneticilerinin karar vermeden kaçınma davranışları ile erteleme eğilimleri arasında orta düzeyde pozitif yönde, karar vermeden kaçınma davranışı ile iş stresi arasında düşük düzeyde negatif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Karar vermeden kaçınma, erteleme ve iş stresi değişkenlerinden oluşan yapısal eşitlik modellemesine ilişkin değerler incelendiğinde okul yöneticilerinin karar vermeden kaçınma davranışının, erteleme eğilimlerini pozitif yönde anlamlı bir şekilde etkilediği görülmektedir. Aracı değişken olan erteleme eğilimlerinin iş stresini negatif yönde anlamlı bir şekilde etkilediği tespit edilmiştir. Aracı değişken olan erteleme eğilimlerinin modele dâhil edilmesiyle, karar vermeden kaçınma davranışlarının iş stresi üzerindeki etkisinin anlamsız olduğu tespit edilmiştir.Keywords

Erteleme, Karardan kaçınma, İş stresi

References