Abstract


7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞU” KONUSUNU OKUMA SÜREÇLERİNDE KULLANDIKLARI STRATEJİLER

Bu araştırmanın amacı Kars İlindeki bir devlet okulunun 7. sınıfında öğrenim gören, sosyal bilgiler dersine ait farklı başarı not ortalamalarına sahip olan öğrencilerin 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı’ndaki “Türk Tarihinde Yolculuk” ünitesinin “Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu” konusunu okurken kullandıkları bilişsel ve üstbilişsel stratejileri tespit etmek ve tespit edilen bu stratejileri öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersi başarı not ortalamalarının düzeyi ile karşılaştırmaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmaya Kars ilindeki bir ortaokulun 7. sınıfında öğrenim gören toplam 4 öğrenci katılmıştır. Bu öğrenciler amaçlı örneklem yoluyla belirlenmiştir. Katılan öğrenciler 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı’ndaki “Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu” konusunu okumuşlardır. Öğrencilerin bu konuyu okurken kullandıkları bilişsel ve üstbilişsel stratejileri belirlemek amacıyla onlardan sesli düşünme yapmaları istenmiştir. Daha sonra sosyal bilgiler dersine ait başarı not ortalamaları düzeyine göre öğrencileri karşılaştırmak amacıyla üniteyi okumalarının ardından onlarla yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin üniteyi okuma süreçlerine ait olan gözlem kayıtları ile üniteyi okumaları sonrasında onlarla gerçekleştirilmiş yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen verilerin transkriptleri yapılmış ve içerik analizi yoluyla analizleri yapılmıştır. Yapılan analizlerden elde edilen araştırma sonuçlarına göre; devlet okulunda öğrenim gören, 7. sınıf sosyal bilgiler dersi başarı not ortalamaları düzeyi  “Çok Yüksek”  olan öğrencilerin, “Çok Düşük” olan öğrencilere göre fazla sayıda ve çeşitte üstbilişsel strateji kullandıkları tespit edilmiştir. Öğrencilerin bilişsel strateji kullanımlarında da sayı ve çeşit bakımından önemli bir farklılık görülmemiştir.Keywords

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Konusu, Okuma Stratejileri, Sosyal Bilgiler Öğrenme Alanındaki Düz Metinler.

References