Abstract


SPOR MERKEZİNE ÜYE BİREYLERİN EGZERSİZ BAĞIMLILIKLARI İLE ORTOREKSİYA NERVOZA (SAĞLIKLI BESLENME TAKINTISI) ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Çalışmanın amacı: Sağlık uzmanları bireylerin sağlıklı bir yaşam için dengeli beslenme ve düzenli olarak egzersiz yapmanın önemini her fırsatta dile getirmektedir. Bu nedenle günümüzde insanların sağlıklı beslenmeye yönelik çabası ve düzenli olarak egzersiz yapma uğraşlarının olduğu bilinmektedir. Ancak sağlıklı beslenme takıntısı ve egzersiz yapma süresi, insanlarda fiziksel aktiviteye olan yönelimi arttırdığı gibi hayatı gereğinden fazla meşgul edebilmektedir. Bu durum bireylerde sağlıklı beslenme çabası üzerinde takıntılar oluşturabilmekle birlikte egzersiz bağımlılığı da oluşturabilir. Çalışmamızda Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 6 ilde, spor merkezlerine üye olan bireylerin egzersiz bağımlılıkları ile ortoreksiya nervoza (sağlıklı beslenme takıntısı) arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Metod ve materyaller: İlişkisel tarama yönteminin kullanıldığı bu çalışmada Tekkurşun Demir, Hazar ve Cicioğlu (2018) tarafından geliştirilen Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği (EBÖ) ve Arusoğlu (2006) tarafından geliştirilen Ortoreksiya Nervoza (Sağlıklı Beslenme Takıntısı) Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmaya Bingöl, Bitlis, Elâzığ Muş, Siirt, Van, illerindeki spor merkezlerine üye olan 616 erkek 287 kadın olmak üzere toplamda 903 katılımcı gönüllü olarak katılmıştır. Verilerin tanımlayıcı istatistiği ile iki grup ortalamaları arasındaki farklılığın saptanmasında t-testi, iki ve daha çok grup ortalamaları arasında farklılık olup olmadığını test etmek için ise ANOVA kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 22.0 paket programı aracılığı ile yapılmıştır. Sonuç: Katılımcıların cinsiyet, yaş, medeni durum, fiziksel görüntülerinden memnun olma durumu, eğitim durumu, üyelik yılı, haftalık spor yapma süresi değişkenleri arasında sağlıklı beslenmeye ilişkin alt boyutlar arasında ve egzersiz bağımlılığı alt boyutlarında anlamlı düzeyde farklılıklar tespit edilmiştir. Çıkarım: Spor merkezlerinde görev yapan antrenörler ve diğer uzman personellere, egzersiz yapma ve sağlıklı beslenmeye ilişkin konularda bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasının bu konudaki eksikleri giderebileceği düşünülmektedir.Keywords

Sağlıklı Beslenme, Egzersiz Bağımlılığı, Spor Merkezi.

References