Abstract


ISPARTA YEREL LİGLERİNDEKİ FUTBOLCULARIN POZİSYONEL REKABETİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı, Isparta ilinde yerel liglerde lisanslı futbol oynayan futbolcuların pozisyonel rekabet düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmanın evrenini Isparta ilinde lisanslı 840 faal futbolcudan basit tesadüfü yöntem ile seçilmiş 178 futbolcu gönüllü olarak katılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında tarama modelinden yararlanılmış ve anket tekniği uygulanmıştır. Araştırmada uygulanan anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kişisel bilgiler ikinci bölümde ise likert tipindeki 25 sorudan oluşan Harenberg vd. (2019) tarafından geliştirilen ve geçerlilik, güvenilirlik çalışması yapılıp Türkçe ’ye Akgül vd. (2021) tarafından uyarlanan “Pozisyonel Rekabet Ölçeği” yer almaktadır. Tüm istatistiksel hesaplamalarda sonuçlar p<0.05 düzeyinde anlamlı kabul edilmiştir. Araştırmaya katılan futbolcuların pozisyonel rekabet düzeyleri demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek için tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Demografik değişkenlerin ikiden fazla kategoriye sahip olanlarında ise, farkın hangi kategoriden kaynaklandığını tespit etmek için post-hoc testleri (LSD) yapılmıştır. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde; yaş durumlarına yaş değişkenine göre ortalama pozisyonel rekabet ölçeği puanları arasında anlamlı bir fark görünmez iken, alt başlıklarından; gelişme çabası, takım arkadaşlarını destekleme, iletişim ve öz farkındalık ortalama puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Antrenman yaşı değişkenine göre pozisyonel rekabet ölçeği puanları arasında ve alt başlıklarından; gelişme çabası, takım arkadaşlarını desteklemek, iletişim, antrenörü tanıma ve antrenör tercihi ortalama puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Futbolcuların oynadıkları pozisyon değişkenine göre ise ortalama pozisyonel rekabet ölçeği puanları arasında ve alt başlıklarından; gelişme çabası, takım arkadaşı desteği, takım arkadaşlarını desteklemek, iletişim, öz farkındalık, antrenörü tanıma ve antrenör tercihi ortalama puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak; özelikle sporcunun futbola başlama yılı ve oynadığı pozisyon ile futbolcunun rekabet düzeyi arasında anlamlı farklılıkların olduğu ve bu farkın yaş ve antrenman yılı düştükçe daha fazla olduğu tespit edilmiştir.Keywords

Rekabet, futbol, pozisyon

References