Abstract


GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KAYGILARI ÜZERİNE BİR İNCELEME (KAYSERİ GÜZEL SANATLAR LİSESİ)

Bu araştırmada, Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi’nde (GSL) öğrenim gören (2021-2022) öğrencilerin, kariyer ile ilgili kaygı durumlarının ikametgâh, cinsiyet, sınıf, alan (resim-müzik), anne-baba eğitim durumu ve hane halkının gelir düzeyi gibi değişkenler üzerinden incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, araştırma dört aşamada tamamlanmıştır. Araştırmanın ilk aşamasında, literatür taraması yapılmış, bu kapsamda alanla ilgili yerli ve yabancı yazılı kaynaklar detaylı olarak incelenmiş; GSL, kariyer, kariyer gelişimi ve kariyer kaygısı başlıkları üzerinden araştırmanın kavramsal çerçevesi oluşturulmuştur. Araştırmanın ikinci aşamasında, araştırmayla ilgili gerekli izin ve onaylar alınmıştır. Bu kapsamda, öncelikle araştırmaya konu olan Kayseri GSL müdürü ile ön görüşme yapılmış, araştırma konusu ve amaçlar belirtilerek gerekli izinler alınmıştır. Devamında, araştırma Erciyes Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurul’una sunulmuş, kurulun 25.01.2022 tarihli kararı ile araştırmanın etik kurul onayı alınmıştır. Araştırmanın üçüncü aşamasında, uygulama aşaması tamamlanmıştır. Bu kapsamda, Çetin Gündüz ve Nalbantoğlu Yılmaz (2016) tarafından geliştirilen Kariyer Kaygısı ölçeği (KKÖ) ve araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu (KBF) kullanılmıştır. KKÖ kariyer kaygısı üzerindeki aile etkisini (5) ve meslek seçimine yönelik etkiyi (9) ölçmek üzere toplamda 14 maddeden oluşmaktadır. KBF de öğrencilerin ikametgâh, cinsiyet, sınıf, alan (resim-müzik), anne-baba eğitim durumu ve hane halkının gelir düzeyini tespit etmek için hazırlanmış sorular yer almaktadır. KKÖ ve KBF Kayseri GSL’de, resim ve müzik bölümlerinin tüm sınıflarında (9,10,11 ve 12) öğrenim gören toplam 248 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmanın dördüncü ve son aşamasında, KKÖ ve KBF’den elde edilen veriler istatistiksel testler vasıtasıyla analiz edilmiştir. Araştırma verilerinin analizinde, Bağımsız Örneklem T Testi (Independent Sample T-Test) ve Tek Yönlü Varyans Analizi Testi (One-Way Anova) kullanılmıştır. Anova testi sonucunda istatistiksel olarak anlamlı fark bulunan boyutlar için farkın hangi boyuttan kaynaklandığının tespitinde ise Tukey HSD testi kullanılmıştır. Araştırma bulgularında, öğrencilerin aile etkisine ilişkin kariyer kaygılarının anne-babanın eğitim durumu ve hane halkının gelir düzeyine göre, meslek seçimine ilişkin kariyer kaygılarının ise cinsiyet, alan ve annenin eğitim derecesine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Sonuçlar literatür üzerinden tartışılarak araştırma raporlaştırılmıştır.Keywords

Güzel Sanatlar Lisesi, Kariyer, Kariyer Kaygısı.

References