Abstract


İLKOKULDA EĞİTİM GÖREN GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ ÖĞRENCİLERİN YAŞADIKLARI ZORLUKLARIN EBEVEYN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

Savaş gibi yıkıcı ve sonuçlarının ağır olduğu olaylarda insanlar psikolojik ve fizyolojik zarara uğrayabilirler. Bu tür olaylarda daha kötü etkilenen grup her zaman çocuklar olmuştur. Çocukların yaşadığı bu kriz onların yeni bir başlangıca uyum sağlamasını zorlaştırırken bir yandan da eğitimlerini ve psikolojik sağlamlıklarını risk altına sokmaktadır. Araştırmada çocukların bu riskli durumunu en aza indirgemek için geçici koruma altındaki çocukların eğitim ortamlarında yaşadıkları zorluklar ve ebeveyn görüşlerine göre eğitimden beklentileri incelenmiştir. Araştırma da nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Veri toplama aşamasında 15 Suriyeli aile ile görüşme yapılmıştır. Veriler analiz edilirken MAXQDA programı kullanılmıştır. Elde edilen bulgular tematik analiz yapılarak velilerin görüşleri belli temalar altında toplanmıştır. Çalışma sonucuna göre geçici koruma altındaki öğrencilerin savaş nedeniyle göç etmek zorunda kaldıkları, savaş başlayınca ülkelerinde eğitimlerine devam edemedikleri daha sonra da yaşam koşullarının elverişsiz olmasından dolayı okula devam edemedikleri, halen uyum ve dil problemi yaşadıkları, Türk eğitim sistemini yetersiz buldukları ve Türk eğitim sistemimden herhangi bir beklentilerinin olmadığı, Türkçe eğitim almak istedikleri ve ileriki yaşamlarında Türkiye’de yaşamaya devam etmek istedikleri sonuçlarına ulaşılmıştır.Keywords

Göç, Göçmen Öğrenci, Veli

References