Abstract


ÜSTÜN YETENEKLİ VE OLAĞAN GELİŞİM GÖSTEREN ÖĞRENCİLERİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİ İLE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

21. yüzyılın en önemli becerileri arasında yer alan işbirlikli öğrenme becerisine sahip olan bireyler üst düzey düşünme becerileri daha etkin kullanabilmekte, insan ilişkilerini yönetmede daha başarılı olabilmektedirler. Böylece kendi potansiyellerini ortaya koyabilme bir işi birlikte yönetebilme becerilerine sahip olabilmektedirler. Bu süreçte temel öğrenme yollarından olan okuma ve okuduğunu anlama becerileri önemli rol üstlenmektedir. Çünkü okuduklarından anlam çıkarabilen ve bu doğrultuda yaşamını işbirliğiyle yönetebilen bireyler gerçek niteliğe erişebilmektedirler. Üstün yetenekli çocuklar akranlarına göre daha farklı gelişim özellikleri göstermektedirler. Bu gelişim süreçleri eğitim ile beslenirken çağın gerektirdiği becerileri de edinmeleri için mevcut durumlarının belirlenmesi önemlidir. Bu durumlar göz önünde bulundurularak üstün yetenekli ve olağan gelişim gösteren 6 sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerileri ile işbirlikli öğrenme becerileri arasındaki ilişki ve bazı demografik bilgilerle okuduğunu anlama becerileri ve işbirlikli öğrenme becerileri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modeline dayanan bu çalışmada 94’ü üstün yetenekli, 196’sı olağan gelişim gösteren olmak üzere toplam 290 altıncı sınıf öğrencisi örneklem grubu olarak belirlenmiştir. Çalışma 2022-2023 eğitim-öğretim yılında İstanbul’da bulunan 2 BİLSEM ve 3 devlet okulunda yürütülmüştür. İstatistik analizleri sonucunda elde edilen verilere göre her iki grupta da işbirlikli öğrenme ile alt boyutları arasında anlamlı ilişki vardır. Üstün yetenekli öğrencilerin yıllık okudukları kitap sayısı ile okuduğunu anlama becerileri arasında anlamlı ilişki yokken olağan gelişim gösteren öğrencilerin yıllık okudukları kitap sayısı ile okuduğunu anlama becerileri arasında anlamlı ilişki vardır.Keywords

Üstün yetenek, işbirlikli öğrenme, okuma, olağan gelişim

References