Abstract


BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMEN ADAYLARI PERSPEKTİFİNDEN OKUL TABANLI VE SOSYAL MEDYA DESTEKLİ MİKRO ÖĞRETİM UYGULAMALARI

Mikro Öğretim (MÖ) öğretmen adaylarının (ÖA) mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla akran ve uzman destekli olarak gerçekleştirilen ve öğretmen yetiştirmede özgün bir değeri olan uygulamalardır. Bu uygulamalar, ÖA’larına kendi performanslarını izleme ve değerlendirme, işbirliği içerisinde akranları ile birlikte öğrenme, akranları ve alan uzmanı tarafından sürekli ve anında geribildirim alma gibi imkânlar sunması nedeniyle eşsiz deneyimler sunmaktadır. Bu araştırmanın amacı, ÖA’larına MÖ derslerinde tasarladıkları ve uyguladıkları dersleri gerçek okul ortamında ve öğrenciler üzerinde test etme imkânı sağlamak suretiyle gerçek öğretim deneyimleri içeren bu süreçte yaşadıkları mesleki tecrübelerin incelenmesidir. Derse ilişkin MÖ uygulamaları fakültede; bu derste hazırlanan içerikler ise fakülte bölgesindeki bir ilkokulda birinci sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Uygulamalar esnasındaki öğrenci performansları video kamera ile kayıt altına alınmış ve bir sosyal medya uygulamasında oluşturulan kapalı bir grup üzerinden ÖA’lar ile paylaşılmıştır.  ÖA’lar bu performansları izleyerek kendileri ve akranları hakkında değerlendirmede bulunmuşlardır. Nitel araştırma tekniklerinden durum çalışması deseninde gerçekleştirilen bu araştırmanın çalışma grubu MCBÜ Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören ve MÖ dersini seçen ÖA’lardır (n=16). ÖA’lardan elde edilen günlük notları ve uygulamalar bitiminde yapılan odak grup görüşmelerinden araştırmanın verileri elde edilmiştir. Veriler araştırmada yer almayan iki uzmanın desteği ile içerik analizine tabi tutulmuştur. Analizler sonucunda “öğretmen nitelikleri” ana teması altında “mesleki beceriler”, “sosyal beceriler” ve “duygu durumları” olmak üzere üç alt boyutla ÖA’ların deneyimleri incelenmiştir. Elde edilen veriler, sosyal medya destekli ve okul tabanlı olarak gerçekleştirilen bu uygulamaların ÖA’ların mesleki ve sosyal becerileri üzerinde olumlu sonuçlar meydana getirdiğine işaret etmektedir. Ayrıca ÖA’ların ifadelerinden araştırma kapsamında yaşadıkları deneyimlerin mesleklerini ve öğrencileri daha gerçekçi şekilde tanımalarına imkân sağladığı anlaşılmaktadır.   Keywords

Mikro öğretim, öğretmen adayı, beden eğitimi, sosyal medya, ilkokul.

References