Abstract


FEN VE MATEMATİK ENTEGRASYONU KULLANILARAK OLUŞTURULAN ARGÜMANLARIN DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Bu araştırmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının fen ve matematik entegrasyonu kullanılarak hazırlanan argümantasyon etkinliğinde oluşturdukları argümanların düzeylerini ve argümantasyon tabanlı bilim öğrenme (ATBÖ) yaklaşımı hakkındaki düşüncelerini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’de bir devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan 30 kişiden oluşan 3. sınıf fen bilgisi öğretmeni adayları oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yönteminden faydalanılmıştır. Veriler fen ve matematik entegrasyonu argümantasyon kavram karikatür etkinlik kâğıdı ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde ediliştir. Elde edilen verilerin analizinde betimsel ve içerik analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre bireysel olarak öğretmen adaylarının %7’sinin güçlü argüman %57’sinin zayıf argüman oluşturduğu; bunun yanında %36’sının ise argüman oluşturamadıkları tespit edilmiştir. Grup tartışması sonrasında oluşturulan argümanların düzeyleri incelendiğinde bir grup hariç diğer tüm grupların güçlü argümanlar oluşturdukları tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan fen bilgisi öğretmen adayların tamamı etkinliğin fen ve matematik disiplinleri ile ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. Etkinlikte kullanılan fen kavramlarının eğik düzlem, kuvvet ve dinamometre; matematik kavramlarının ise, üçgen, açı, doğru orantı ve eğim olduğunu ifade etmişlerdir. Uygulama sonunda fen bilgisi öğretmen adayları ATBÖ ile ilgili deney gözlem şansı, bilişsel ve zihinsel gelişim, kalıcı öğrenme, sorgulamaya fırsat verme ve grup çalışması sağlama gibi olumlu görüşler belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının uygulama sırasında karşılaştıkları zorluklarla ilgili görüşlerini; grup arkadaşını ikna etme, farklı fikirlerden yola çıkarak doğruya ulaşma ve iddiaları ileri sürme şeklinde belirttikleri görülmüştür.Keywords

Fen ve matematik entegrasyonu, argümantasyon tabanlı bilim öğrenme (ATBÖ), fen bilgisi öğretmen adayları, argüman düzeyleri, görüş.

References