Abstract


LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Öğrencilerin eğitim süreci içerisinde almış olduğu eğitimler, bireyin hem olumlu davranışlar geliştirmesine olanak sağlar. Davranışların oluşmasındaki en temel etmenlerden bir tanesinde tutum olduğu bilinmektedir. Çünkü tutum içsel bir olgu olarak davranışlarımızın temelini oluşturmaktadır. Bu olgudan hareketle, öğrencilerin beden eğitimi dersine karşı geliştirecekleri tutum onları zihinsel ve bedensel olarak geliştirecektir. Sporun bireylerin gelişimindeki önem literatürde yerini almıştır. Bu önemden yola çıkarak ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi ve spor eğitimine karşı geliştirecekleri tutum önem arz etmektedir. Lise öğrenim sürecinin bireyin kimlik oluşumunda önemli bir yer oluşturduğunu yapılan çalışma sonuçları ortaya koymuştur. Bu çalışmanın ortaya konulmasındaki amacın kimlik oluşumun döneminin başları kabul edilen lise de öğrenim gören öğrencilerin beden eğitimi ve spor eğitimine karşı geliştirecekleri olumlu tutumun onların hayatlarını nasıl etkileyeceğinin önemini ortaya koymaya yöneliktir. Araştırma da ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma 636 ortaöğretim öğrencisi ile yürütülmüştür. Verilerin toplanması sürecinde, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu”nun yanı sıra Güllü ve Güçlü (2009) tarafından geliştirilen “Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerinin analizinde, hem betimsel hem de ilişkisel analizler işe koşulmuştur. Çalışa sonucu ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi ve spor eğitimine karşı tutum düzeylerinin orta seviyede olduğunu ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra çalışmada yer verilen değişkenlere göre, öğrenim görülen lise türü, annenin eğitim seviyesi, akademik başarı ve cinsiyet değişkenlerinin ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi ve spor eğitimine karşı tutum düzeyleri üzerinde etken olduğunu orta koyarken, baba eğitim seviyesinin etken bir değişken olmadığını ortaya koymuştur. Çalışma sonuçlarından hareketle, ortaöğretim öğrencilerinin spora eğitimine karşı tutum düzeylerini artırıcı birtakım tedbirler alınması önerilebilir.Keywords

Tutum, beden eğitimi dersi, ortaöğretim

References