Abstract


İLKOKUL MATEMATİK DERSLERİNDE SORULAN ÖĞRETMEN SORULARININ YENİLENEN BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE ANALİZİ

Bu araştırmada, sınıf öğretmenlerinin matematik derslerinde sordukları soruların Yenilenen Bloom Taksonomisine göre analiz edilmesi amaçlanmıştır. Durum çalışmasına göre desenlenen bu araştırmada, tipik durum örnekleme yöntemine göre belirlenen ilkokulun her sınıf düzeyinde 2 ve toplamda 8 sınıf öğretmeni araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 2017-2018 eğitim-öğretim 130 matematik dersi izlenmiş ve sınıf öğretmenlerinin matematik derslerinde sordukları sorular yapılandırılmamış gözlem formu ve ses kaydı kullanılarak kayıt altına alınmıştır. Araştırma bulgularının analizi sonucunda, sınıf öğretmenlerinin matematik derslerinde sordukları soruların daha çok hatırlama, anlama ve uygulama düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Bu bulgular kapsamında sınıf öğretmenlerinin matematik derslerinde öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini geliştiren türden sorulara yer vermedikleri; daha çok ezber bilgi ve işlemsel bilgiyi ön plana çıkaran türden sorular sordukları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları doğrultusunda, sınıf öğretmenlerinin öğrencileri anlama bilgileri ve öğretim stratejileri bilgisi bağlamında matematik derslerinde soru sorma becerilerine yönelik pedagojik yeterliklerini geliştirmelerine yönelik öneriler sunulmuştur.Keywords

Matematik dersi, soru sorma becerisi, öğretmen bilgisi, yenilenen Bloom taksonomisi, mesleki yeterlik.

References