Abstract


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ SPORCULARDA PSİKOLOJİK SIKINTI VE AKADEMİK TÜKENMİŞLİK: BİR BAŞA ÇIKMA MEKANİZMASI OLARAK DAYANIKLILIĞIN ROLÜ

Üniversite öğrencileri, özellikle COVID-19 salgını sırasında yüksek psikolojik sıkıntı riski altındadır. Akademik hayatın getirdiği zorlukların yanı sıra pandemi de öğrenciler üzerinde ciddi psikolojik etkiler bırakmıştır. Sporcu öğrenci grubu için de spor hayatının getirmiş olduğu zorluklara ek olarak pandemideki kısıtlamalar sporcu öğrencilerin psikolojik uyum becerileri üzerine riskler getirmiştir. Bu çalışma pandemi ile ilişkili psikolojik faktörleri ve bunun Türk sporcu öğrenciler üzerindeki yordayıcı psikolojik etkilerini incelemektedir. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, pandeminin sporcu öğrenciler üzerinde neden olduğu psikolojik sıkıntı ve akademik tükenmişlik düzeylerini incelemek ve psikolojik sağlamlığın sıkıntı ve tükenmişlik üzerindeki düzenleyici rolünü incelemektir. Araştırmaya üniversitenin farklı bölümlerinde öğrenim gören ve aktif olarak spor hayatlarına devam eden farklı branşlarda 236 öğrenci katılmıştır. Araştırmada COVID-19 ile ilişkili psikolojik sıkıntı ölçeği, Maslach tükenmişlik ölçeği ve psikolojik sağlamlık ölçeği kullanılmıştır. Ölçeklere ait ilişkiler Pearson momentler çarpım korelasyon katsayısı ve regresyon analizi ile belirlenmiştir. Cinsiyete ilişkin farklılaşmanın tespiti için ise tek faktörlü MANOVA analizi yapılmıştır. Çalışma sonuçları, psikolojik sağlamlığın psikolojik sıkıntı ve tükenmişliği olumlu olarak yordadığı ve dayanıklılığın psikolojik sıkıntı ve tükenmişlik üzerinde negatif ilişkili olduğunu gösterdi. Çalışmamızın sonuçları, psikolojik dayanıklılığın, sporcu öğrencilerde psikolojik sıkıntıyı ve tükenmişliği önleyici psikolojik becerilerden biri olabileceği görüşüdür.Keywords

COVID-19, psikolojik sıkıntı, akademik, tükenmişlik, psikolojik sağlamlık, sporcu öğrenciler

References