Abstract


BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 21.YÜZYIL BECERİLERİ VE DİJİTAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ İLE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Araştırmanın amacı 5. sınıf öğrencilerinin 21.yüzyıl becerileri ve dijital okuryazarlık düzeyleri ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Bu değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesi için araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Malatya ili Atatürk Ortaokulu’nda öğrenim gören 5. Sınıf düzeyinde öğrenim gören 126 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verilerini toplamak için “Ortaokul Öğrencilerine Yönelik 21. Yüzyıl Becerileri Ölçeği”, “Dijital Okuryazarlık Ölçeği” ve “Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde t-testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, Tukey HSD Test analizleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda 21.yüzyıl beceri düzeylerinin çok yüksek olmadığı, dijital okuryazarlık ve eleştirel düşünme eğilim düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 21.yüzyıl becerileriyle anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, düzenli olarak kitap okuma durumu arasında; dijital okuryazarlık düzeyleriyle cinsiyet, günlük olarak teknolojik cihaz kullanım süresi arasında; eleştirel düşünme eğilimleriyle cinsiyet, baba eğitim durumu, günlük olarak teknolojik cihaz kullanım süresine göre anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Yapılan korelasyonlar sonucunda beşinci sınıf öğrencilerinin 21.yüzyıl becerileri ve dijital okuryazarlık düzeyleri ile eleştirel düşünme eğilimleri arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu, 21.yüzyıl becerileri ile dijital okuryazarlık düzeyleri ve eleştirel düşünme eğilimleri arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir.Keywords

21.Yüzyıl Becerileri, Dijital Okuryazarlık, Eleştirel Düşünme Eğilimleri.

References