Abstract


ÜNİVERSİTELERDE HİZMET KALİTESİ TEMELLİ PSİKOLOJİK SÖZLEŞME ETKİLİLİĞİ: BİR ÖLÇEK UYARLAMA ÇALIŞMASI

Bu çalışmada Kaushal ve Goyal (2021) tarafından Sosyal Değişim Teorisi’ne dayanarak geliştirilen Hizmet Kalitesi Temelli Psikolojik Sözleşme Etkililiği Ölçeği’nin (HKPSEÖ) Türkçeye uyarlanması amaçlanmıştır. Literatürde psikolojik sözleşme teorisi ile ilgili örgütsel bağlamda birçok çalışmanın mevcut olduğu görülmektedir. Kaushal ve Goyal (2021) ise eğitimsel bağlamda ve özellikle üniversitelerdeki öğrenciler açısından hizmet kalitesi algısı temelli psikolojik sözleşme kavramını ele almıştır. Çalışma kapsamında 26 maddeden ve üç alt boyuttan oluşan ölçme aracı Türkçeye uyarlanmıştır. Araştırmaya kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen 255 üniversite öğrencisi dâhil edilmiştir. Üniversitelerde HKPSEÖ’nin Türkçeye uyarlama çalışmaları için iki dili de iyi konuşan ve anlayan, uzmanlığı İngilizce olan öğretim görevlileri tarafından İngilizce’den Türkçe’ye çevrilmiş, ardından tekrar İngilizce’ye çevrilmiş ve maddeler karşılaştırılmıştır. Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra form tekrar Türkçe’ye çevrilmiştir. Karar verilen maddeler dokuz alan uzmanının görüşüne sunulmuş ve ölçeğe son hali verilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Uzman görüşlerine dayanılarak elde edilen ölçek formunun geçerlik ve güvenirliğine ilişkin kanıtlar elde etmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre uyum indeksi değerleri 𝜒2/sd=2.32, RMSEA=.078, SMRM=.067, GFI=.84, CFI=.92 olarak bulunmuştur. Ayrıca iç güvenirlik, iki yarı güvenirlik ve test tekrar test yöntemleri ile güvenirlik hesaplanması sonuçları ölçeğin tamamının ve tüm alt boyutlarının kabul edilebilir düzeyde güvenilir ölçümler sağlayabildiğine işaret etmektedir. Sonuç olarak HKPSEÖ’nin Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin hizmet kalitesi temelli psikolojik sözleşme etkililiğini ölçmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir ölçümler sağladığı söylenebilir.Keywords

psikolojik sözleşme, üniversite, hizmet kalitesi.

References