Abstract


ÖĞRETMEN ADAYLARININ “UZAKTAN EĞİTİM” KAVRAMINA İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİNİN ZİHİN HARİTALARINA YANSIMALARI

Uzaktan eğitim, tarihsel geçmişi çok eskiye dayanmasına rağmen küresel çapta yaşanan Covid-19 pandemisiyle her eğitim kademesinin yoğun olarak kullandığı eğitim yaklaşımlarından birisidir. Bundan dolayı bu araştırmada öğretmen adaylarının uzaktan eğitim kavramına yükledikleri anlamları zihin haritası tekniği ile tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji tercih edilmiştir. Bu süreçte uzaktan eğitim sürecinde bulunan öğretmen adaylarının ilgili deneyimleri incelenmiştir. Araştırma 2022-2023 eğitim öğretim yılında bir devlet üniversitesinde öğrenim gören toplam 10 Erkek ve 9 Kadın öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma grubu belirlenirken kolay ulaşılabilir örneklem tercih edilmiştir. Katılımcıların gönüllü bir şekilde araştırmada yer alması esas alınmıştır. Araştırma veri olarak öğretmen adaylarının uzaktan eğitim kavramına ilişkin oluşturdukları zihin haritaları kullanılmıştır. Veriler yüz yüze ve sınıf ortamda 46-120 dakika arasında toplanmıştır. Veriler içerik analizi ile Maxqda 2022 programında çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının uzaktan eğitim kavramına yükledikleri anlamları zihin haritası tekniği ile tespit edilmiştir. Uzaktan eğitim sürecine aktif olarak katılmış olan öğretmen adaylarının çizmiş oldukların zihin haritalarında uzaktan eğitimin dezavantajlarına, avantajlarına, araçlara, ölçme-değerlendirmeye, öğrenme-yöntem ve tekniklere, eğitim kademelerine, paydaşlara (uzaktan eğitimi kullananlar) ve uzaktan eğitimi kullanmaya sebep olan nedenlere yer vermişlerdir.Keywords

Uzaktan eğitim, zihin haritaları, öğretmen adayı

References