Abstract


FUTBOL TARAFTARI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TAKIMLARINA BAĞLILIKLARININ TÜKETİM DAVRANIŞINA ETKİSİ

Bu çalışmada öğrencilerinin görüşlerine göre takıma psikolojik bağlılık ile futbol taraftarı tüketim davranışı düzeyleri belirlenip, bu iki olgu arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini Bayburt Üniversitesi öğrencilerinden futbol taraftarı 348 öğrenci oluşturmaktadır. Anketler tesadüfi örnekleme yöntemi ile toplanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak; kişisel bilgiler, Futbol Taraftarı Tüketim Davranışı Ölçeği ve Takıma Psikolojik Bağlılık Ölçeği kullanılmıştır. Verilere SPSS 25 programı ile tanımlayıcı istatistikler yapılmıştır ve normal dağılıma uygunluk için Kolmogorov-Smirnov testi, ölçekler arasındaki ilişkileri saptamak için Pearson Korelasyon Analizi, takıma psikolojik bağlılığın futbol taraftarının tüketim davranışının yordayıcısı olup olmadığını saptamak için de Basit Regresyon Analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda yaş değişkeni ile ölçek alt boyutları arasında bir ilişki saptanmazken, takım değişikliğine direnç ve takıma duyulan sadakat alt boyutları ile futbol taraftarı tüketim davranışı ölçeğinin tüm alt boyutları arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkili olduğu görülmüştür. Takıma psikolojik bağlılığın futbol taraftarı tüketim davranışının anlamlı bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir.Keywords

Üniversite öğrencileri,futbol taraftarı, tüketim davranışı, takıma psikolojik bağlılık

References