Abstract


LİSE ÖĞRENCİLERİNİN OKUL AİDİYET DUYGUSU İLE AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Akıllı telefonlar günlük hayatımıza sağladığı kolaylıkların yanında, aşırı ve amacına uygun kullanılmamasından dolayı gençleri olumsuz etkilemektedir. Yapılan bu çalışma ile lisede öğrenim gören öğrencilerin akıllı telefon bağımlılıkları ve okul aidiyet duyguları arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma Türkiye’de Orta Karadeniz Bölgesinde dört farklı türde lisede öğrenim gören 375 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında yüz yüze anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği ve Okul Aidiyet Duygusu Ölçeği olmak üzere iki adet ölçme aracı kullanılmıştır. İlişkisel tarama yönteminin kullanıldığı araştırmada, veriler yüz yüze anketler uygulanarak toplanmıştır. Araştırma neticesinde öğrencilerin okula aidiyet duyguları orta düzey iken, reddedilmişlik duygusu yüksek düzey olarak bulunmuştur. Cinsiyete göre erkek öğrencilerin akıllı telefon bağımlılık düzeyleri kadın öğrencilerden daha yüksektir. Kadın öğrencilerin okula bağlılık düzeyleri daha yüksek iken reddedilmişlik duyguları daha düşüktür. 9. Sınıf öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılık düzeyleri 12. sınıf öğrencilerinden daha yüksektir. 11. sınıf öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılık düzeyleri 10 ve 12. sınıflardan daha yüksektir. 9. Sınıfların okula aidiyet duyguları 10 ve 12. sınıf öğrencilerinden daha yüksektir. Okul türüne göre fen lisesi öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılık düzeyleri meslek lisesi öğrencilerinden daha yüksektir. Akıllı telefon bağımlılığı ve okula aidiyet duygusu ile akademik başarı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Akıllı telefon bağımlılığı ile okul aidiyet duygusu arasındaki ilişki incelendiğinde aralarında istatistiksel olarak bir ilişkiye rastlanılmamıştır. Ancak akıllı telefon bağımlılığı ile alt faktörler arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur.Keywords

Akıllı telefon bağımlılığı, okul aidiyeti, rededilmişlik duygusu

References