Abstract


SPORTİF ÖZ DÜZENLEME ÖLÇEĞİ (SÖDÖ): GELİŞTİRME, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Bu araştırmada en az bir spor branşıyla meşgul olan lisans öğrencilerinin performanslarının öz düzenleme becerisi kapsamında belirlenebilmesine yönelik bir ölçme aracı geliştirilmesi amaçlanmıştır. Geliştirilen öz düzenleme modelleri incelendikten sonra Zimmerman’ın Öz Düzenlemeli Öğrenme Modeli kuramsal dayanak alınmış, madde havuzu oluşturulduktan sonra kapsam geçerliği doğrultusunda ilgili alan uzmanlarının görüşleriyle ölçeğe son hali verilmiştir. Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve kriter geçerliği analizleri için 271 sporcu öğrenciye ulaşılmış, katılımcıların aday ölçekle birlikte Fiziksel Aktivitelerden Keyif Alma Ölçeğini (FAKÖ) doldurmaları sağlanmıştır. Bulgular, aday ölçeğin döngüsel üç faktörlü yapısını ortaya koymuş, ayrıca kriter alınan FAKÖ ile orta düzeyde pozitif ilişkili olduğunu göstermiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında elde edilen 18 maddelik üç faktörlü yapının doğrulanması amacıyla farklı bir örneklem belirlenerek 198 öğrenciye ulaşılmış ve toplanan verilerle Birinci ve İkinci Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. Bulgular, AFA ile belirlenen yapının DFA ile doğrulandığını, ölçeğin geçerli olduğunu ortaya koymuştur. Güvenirliğe yönelik yapılan analizlerde Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı ölçek geneli için .92, alt boyutlardan planlama için .84, uygulama için .81, değerlendirme için .85, iki-yarı güvenirliği ise .88 olarak hesaplanıştır. Araştırmanın üçüncü aşamasında 53 öğrenciden dört hafta arayla toplanan ölçümler karşılaştırılmış ve test-tekrar test güvenirliği .98 olarak hesaplanıştır. Elde edilen sonuçlar ölçeğin döngüsel üç faktörlü yapısının geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir.Keywords

Sportif, Öz düzenleme, Ölçek

References