Abstract


MARKA BAĞLILIĞI İLE SOSYAL MEDYA REKLAMLARINDAKİ TÜKETİCİ ALGI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmada, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin marka bağlılığı ile sosyal medya reklamlarındaki tüketici algı ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma yöntemi belirlenirken kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Bu araştırmanın evrenini; spor bilimleri fakültesinde eğitim gören üniversite öğrencileri oluştururken, araştırmanın örneklem grubunu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada ilk olarak araştırmacı tarafından geliştirilen demografik bilgiler formu, ikinci kısımda Karkar (2018) tarafından geliştirilen “Marka Bağlılığı Ölçeği” son kısımda ise Akyol (2013) tarafından geliştirilen “Sosyal Medya Reklamlarında Tüketici Algısı Ölçeği” kullanılmıştır. Bu araştırmada verilerin normal dağılıma sahip olup olmadığını ortaya çıkarmak amacıyla basıklık ve çarpıklık değerlerine bakılmıştır. Çıkan sonuçların -1.5 ile +1,5 arasında olduğu görülmüş ve verilerin normal dağılımdan geldiğine karar verilmiştir. Verilere ilişkin frekans analizi, güvenirlik katsayısı hesaplamaları, pearson korelasyon analizi ve hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. Tüm bu hesaplamalar SPSS 25.0 paket programı aracılığıyla yapılmıştır. Analizde, p<0.05 anlamlılık düzeyine göre hesaplamalar yapılmıştır. Araştırmamızda marka bağlılığın sosyal medya reklamlarındaki tüketici algı ilişkisi üzerinde etkisini belirlemek amacıyla modeller oluşturulmuştur. Oluşturulan modellerde; marka bağlılığı ölçeği alt boyutları ile sosyal medya reklamlarındaki tüketici algısı ölçeği alt boyutlarının birbirlerine olan etkileri incelenmiştir. Araştırma sonucunda; marka bağlılığının sosyal medya reklamlarında ki tüketici algıları üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi olduğu tespit edilmiştir (p<0.05).Keywords

Marka bağlılığı, sosyal medya reklamları, spor bilimleri, öğrenci.

References