Abstract


ERKEN ERGENLİK DÖNEMİ SEDANTER ÇOCUKLARDA FAIR PLAY ALGISI

Yaşam boyu süren sağlık davranışlarının büyük oranda ergenlik döneminde kazanıldığı göz önünde bulundurulduğunda erken ergenlik dönemindeki bireylerin okullarda oyun ve spor aktivitelerine katılımı arttırılmalıdır. Aktif katılımın sağlanmasının yanı sıra çocukların fair play ruhuna yakışır bir biçimde davranış geliştirmesi ve bu davranışların mümkün olan en erken yaşta kazandırılması yönünde farkındalığın oluşması toplumsal açıdan önemlidir. Dolayısıyla bu araştırmanın amacı erken ergenlik dönemindeki sedanter çocukların metaforlar ve çizimler aracılığıyla fair play kavramına yönelik algılarını belirlemektir. Bu çalışma fair play kavramına yönelik algıları belirlemek adına nitel araştırma desenlerinden olgu bilim (fenomenoloji) kapsamında yapılmıştır. Araştırmaya, 2022– 2023 eğitim-öğretim yılının güz döneminde Ankara il merkezinde bulunan ortaöğretim kademelerinde öğrenim gören 11-14 yaş aralığında erken ergenlik döneminde bulunan toplam 71 öğrenci gönüllülük esasına göre katılmıştır. Verilerin elde edilmesinde, erken ergenlik döneminde bulunan çocuklara kişisel bilgi formu uygulanmış ve çocuklardan “Fair play ...... gibidir; çünkü ......” cümlesini tamamlamaları ve Fair play kavramına ilişkin düşüncelerini yansıtan bir resim çizmeleri istenmiştir. Veri toplama aracı bizzat araştırmacılar tarafından uygulanmıştır. İçerik analizi yoluyla birbirine benzer ifadeler uygun kategoriler altında bir araya getirilerek sunulmuş ayrıca yapılan çizimler incelenmiştir. Verilerin değerlendirilmesiyle çocukların toplam 71 metafor ürettikleri 4 metaforun anlam içermemesi ile geçerli olan 67 metafor 4 farklı kategoride toplanmıştır. Katılımcılar fair play kavramına ilişkin en çok “saygı unsuru” ve “yardımlaşma unsuru” kategorisinde metaforlar geliştirdikleri belirlenirken, bu kategorileri “arkadaşlık unsuru”, “adalet unsuru” kategorileri izlemiştir.Keywords

Fair play, erken ergenlik, metaforik algı, nitel araştırma

References