Abstract


SAĞLIKLI BİREYLERDE ALT EKSTREMİTE DENGE ASİMETRİSİ İLE İVMELENME, SÜRAT VE ÇEVİKLİK PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

İnsanların unilateral olarak gerçekleştirdiği hareketlerde, dominant ve non-dominant ekstremitelerdeki kuvvet, esneklik, denge, çeviklik gibi biyomotorsal beceri farklılıkları asimetri ile ilgilidir. Bu durum, insanların ortaya koyduğu hareket verimini olumsuz yönde etkileyerek sportif performansın düşmesine ve yaralanmalara zemin hazırlamaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda çalışmanın amacı; sağlıklı bireylerde alt ekstremite denge asimetrisi ile ivmelenme, sürat ve çeviklik performansı arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmaya yaş ortalaması 16.27±.788 vücut ağırlık ortalaması 61.59±5.59 kg., boy uzunluğu ortalaması 1.75±.062 cm. ve Beden kitle indeksi (BKİ) ortalaması 20.40±1.57 kg.m−2 olan 44 erkek katılımcı dahil edilmiştir. Araştırmada “Kişisel Bilgi Formu”, “Y Dinamik Denge Testi (YDDT)”,“10 Metre İvmelenme Testi”, “20 Metre Sürat Testi” ve “ 505 Çeviklik Testi” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Çalışma verileri tanımlayıcı istatistiklerden Pearson Korelasyon Testi ve Independent Samples T-Testi ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak; alt ekstremite denge asimetrisi ve denge skorları ile ivmelenme, sürat ve çeviklik performansı arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir (p>.05). Ancak asimetri indeksi ile sağ composite ve ekstremiteler arası fark arasında pozitif yönde orta düzey anlamlı (p<.05) ilişki tespit edilmiştir. Katılımcıların çoğunda (n:32) sağ ve sol ayak anteriör skor farkının 4 santimden az olduğu bulunmuştur. Bu durumda ekstremiteler arası farktan kaynaklanabilecek olası bir sakatlık riskinin düşük olabileceğine işaret etmektir.Keywords

Çeviklik, Denge asimetrisi, Sakatlık riski, Sürat

References