Abstract


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MÜKEMMELİYETÇİLİK DÜZEYLERİ İLE YAZMA KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Bu çalışma ortaokul öğrencilerinin mükemmeliyetçilik düzeyleri ile yazma kaygıları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu doğrultuda yapılan araştırma ilişkisel tarama modeline uygun tasarlanmıştır. Trabzon ili Ortahisar ilçesinde bulunan 5 farklı ortaokuldan seçkisiz örnekleme yöntemlerinden basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenen 298’i kız, 292’si erkek olmak üzere toplam 590 ortaokul öğrencisi araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu, Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçilik Ölçeği ve Yazma Kaygısı Ölçeği kullanılmıştır. Veriler çoklu regresyon, korelasyon, bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucu olumlu mükemmeliyetçilik ile olumsuz mükemmeliyetçiliğin yazma kaygısının önemli yordayıcıları olduğu, olumlu mükemmeliyetçilik ile yazma kaygısı arasında negatif yönlü düşük düzeyde, olumsuz mükemmeliyetçilik ile yazma kaygısı arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki olduğu görülmüştür. Öğrencilerin yazma kaygılarında sınıf düzeyine göre istatistiki olarak anlamlı bir fark görülürken cinsiyet ve aile gelirine göre anlamlı bir fark görülmemiştir.Keywords

Mükemmeliyetçilik, yazma becerisi, yazma kaygısı.

References