Abstract


BİLİŞSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİNİN ÇOCUKLARIN MOTOR BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Bu çalışmanın amacı çocuklara uygulatılan bilişsel gelişim eğitimlerinin çocukların motor becerileri üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Çalışmamızın örnek evrenini Çorum ilinde bulunan ve belediye tarafından açılan yüzme kurslarında eğitime katılan 9-12 yaş aralığındaki toplam 42 çocuk oluşturmaktadır. Nicel araştırma yöntemlerinden deney - kontrol gruplu ön test son test modeli ile gerçekleştirilen araştırmamıza kurslara yeni kayıt yaptıran ve daha önce yüzme eğitimi almamış, herhangi bir sağlık problemi bulunmayan çocuklar katılmıştır. Çocuklar deney grubu (14 erkek-7 kadın) ve kontrol grubu (14 Erkek-7 kadın) olarak ikiye ayrılmıştır. Deney grubumuza kurs antrenmanları yanı sıra bilişsel gelişimi destekleyici yaş grubuna uygun olarak seçilen eğitimler 8 hafta süresince haftada 2 gün toplam 16 saat uygulatıldı. Kontrol grubumuz ise sadece yüzme eğitimlerine katıldı. Deney ve kontrol gruplarımıza eğitimler öncesi ve sonrasında esneklik, pençe kuvveti, koordinasyon, çeviklik, dinamik denge, görsel reaksiyon ve işitsel reaksiyon becerilerini ölçmede kullanılan testler uygulatılarak elde edilen veriler kayıt altına alındı. Çalışma verilerinin analizinde grup içi ön test ve son test verilerinin karşılaştırılmasında bağımlı gruplar T-Testi, iki grubun birbiriyle karşılaştırılmasında ise bağımsız gruplar T-Testi kullanıldı. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre gruplarımızın demografik bilgilerinin deney grubu (Yaş 10,38 ± 1,16; Boy 140,43 ± 9,95; Kilo; 34,80 ± 6,89) kontrol grubu (Yaş 10,10 ± 1,37; Boy 135,10 ± 9,87; Kilo; 33,53 ± 8,18) olduğu görülmüştür. İki grubumuzun ön test ve son test verilerini incelediğimizde esneklik, sağ pençe kuvveti, sol pençe kuvveti dinamik denge, işitsel reaksiyonda anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu verilerin dışında kalan verilerimizde ise bilişsel gelişim için yapılan eğitimlerin deney grubu yönünde kontrol grubuna göre daha olumlu sonuçlara sebep olduğu görülmüştür.Keywords

Bilişsel gelişim egzersizleri, çocuklarda beceri gelişimi, motor beceri

References