Abstract


BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL DESTEK ALGILARININ İNCELENMESİ

Bu çalışma, beden eğitimi öğretmenlerinin örgütsel destek algı düzeylerinin tespit edilmesi ve çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Erzurum ilindeki Beden Eğitimi Öğretmenleri oluştururken, örneklem grubunu 273’ü erkek 118’i kadın olmak üzere toplam 391 Beden Eğitimi Öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada, katılımcıların demografik değişkenlerini belirlemek için araştırmacı tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu”; beden eğitimi öğretmenlerinin örgütsel destek algılarını belirlemek için Nayır (2013) tarafından geliştirilen 3 alt ve boyut ve 28 maddeden oluşan, 5’li Likert tipi “Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi istatistik programında (SPSS 25) yapılmıştır. Araştırmada, katılımcıların demografik özelliklerinin (kişisel bilgilerini) tespiti için frekans analizi, örgütsel destek algı düzeyleri ile alt boyutlara ilişkin ortalamaları belirlemek için tanımlayıcı test; cinsiyet, ve idari görev durumlarına göre örgütsel destek algı düzeylerini karşılaştırmak için bağımsız değişkenlerde T-Testi; yaş, unvan, mesleki hizmet sürelerine ve kurumsal hizmet sürelerine göre örgütsel destek algılarını karşılaştırmak için ise tek yönlü Anova Testi, farklılıkların hangi gruptan kaynaklandığını tespit etmek amacıyla Tukey Testi uygulanmıştır. Araştırmada, örgütsel ödüller ve iş koşulları alt boyutunda erkek katılımcıların (X=3,01±1,28) kadın katılımcılara (X=2,57±1,29) oranla daha yüksek olduğu; örgütsel adalet algısı alt boyutunda ise idari görevi olmayanların (X=3,16±1,29) idari görevi olanlara (X=2,70±1,28) oranla daha yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir.Keywords

Algılanan Örgütsel Destek, Beden Eğitimi ve Spor, Öğretmenler

References