Abstract


FEN BİLİMLERİ DERSİNDE EĞİTİCİ ÇİZGİ ROMAN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN TUTUM, MOTİVASYON VE AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ

Fen Bilimleri dersinde eğitici çizgi roman kullanımının öğrencilerin tutum, motivasyon ve akademik başarılarına etkisinin incelendiği bu çalışmada, ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma 2021-2022 eğitim öğretim yılında Hatay ili merkezinde bulunan bir ilkokulda öğrenimlerine devam eden 80 dördüncü sınıf öğrencisiyle yürütülmüştür. Araştırmaya, kolay erişilebilir ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan bir ilkokul dahil edilmiştir. Okuldaki dördüncü sınıflardan iki şube Kontrol Grubu, iki şube Deney Grubu olarak belirlenmiştir. Araştırma kapsamında öğrencilerden veri toplamak amacıyla Fen Bilimleri Dersi Tutum Ölçeği (FBDTÖ), Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyon Ölçeği (FÖYMÖ), Basit Elektrik Devreleri Başarı Testi (BEDBT) kullanılmıştır. Eğitici çizgi romanların akademik başarı, derse yönelik tutum ve motivasyon üzerindeki etkisinin incelendiği bu çalışmada Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında yer alan kazanımlar doğrultusunda birer hafta kullanılmak üzere iki eğitici çizgi roman geliştirilmiştir. İlk çizgi romanda bir kazanım, ikinci çizgi romanda iki kazanım yer almaktadır. Araştırmacı tarafından bir senaryo hazırlanmış ve hazırlanan senaryo Türkçe eğitimi alanında uzman bir akademisyen tarafından dil ve anlam bakımından incelenerek gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Bu senaryo Pixton isimli web sitesinden faydalanılarak çizgi roman haline getirilmiştir. Ölçme araçları deney ve kontrol gruplarına ön test ve son test şeklinde uygulanarak öğrenci puanlarında deneysel müdahale ile gerçekleşen değişim belirlenmiştir. Araştırmanın sonucunda deney ve kontrol grubu öğrencilerinin tutum, motivasyon ve akademik başarı son test puanları arasında deney grubu lehine anlamlı fark olduğu görülmüştür. Buna göre eğitsel çizgi romanın derse yönelik tutum, motivasyon ve akademik başarı değişkenleri üzerinde olumlu yönde etkisi olduğu söylenebilir.Keywords

Eğitsel Çizgi Roman, Akademik Başarı, Derse karşı tutum, Motivasyon

References