Abstract


TÜRK VE AZERİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN STRES, STRES BELİRTİLERİ VE STRESLE BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Bu çalışmada, Türk ve Azeri üniversite öğrencilerinin algılanan stres düzeyleri, stres belirtileri ve stresle başa çıkma stratejilerinin belirlenmesi ve karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Çalışma grubunu 18-30 yaş aralığında 266 Türk, 255 Azeri öğrenci olmak üzere toplam 521 kişi oluşturmaktadır. Örneklemin yaş ortalaması 21.62 olarak hesaplanmıştır. Veriler kişisel bilgi formu, Algılanan Stres Ölçeği, Stres Belirtileri Ölçeği ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği ile online olarak toplanmıştır. Çalışma için sosyal medyada ve üniversite gruplarında yaş grubu aralığı ve araştırmanın amacı belirtilerek gönüllülerin anketi doldurulmaları istenmiştir. Çalışmada nicel araştırma desenlerinden biri olan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada verilerin gruplar arasındaki normal dağılıma uygunluğunun kontrolü “Shapiro-Wilk Testi” ile yapılmıştır. Normal dağılıma sahip olan bağımsız iki grup karşılaştırılmasında “Bağımsız Örneklem T Testi”, normal dağılıma sahip olmayan bağımsız iki grup karşılaştırmasında “Mann-Whitbey U Testi” kullanılmıştır. Sonuçlara göre, Türk ve Azeri üniversite öğrencilerinin algılanan stres ölçeği puanlarına göre yüksek strese sahip olduğu görülmüş, Türk ve Azeri üniversite öğrencilerinin algılanan stres ölçeği puanları karşılaştırıldığında anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur. Stres belirtileri ölçeği ve alt ölçek puanları arasında anlamlı fark olmadığı görülmüştür. Stresle başa çıkma tarzları alt ölçek puanları incelendiğinde Azeri üniversite öğrencilerinin kendine güvenli yaklaşım, çaresiz yaklaşım, boyun eğici yaklaşım, iyimser yaklaşım ve sosyal destek arama yaklaşım puan ortalamalarının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Yapılan analiz sonuçlarında ise çaresiz yaklaşım ve sosyal destek arama yaklaşımı puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmazken, kendine güvenli yaklaşım, iyimser yaklaşım ve boyun eğici yaklaşım puan ortalamaları arasında Azeri öğrenciler lehine anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir.Keywords

Algılanan stres, stres belirtileri, stresle başa çıkma tarzları.

References