Abstract


TURİZM EĞİTİMİ ALAN LİSANS ÖĞRENCİLERİ İLE SPOR BİLİMLERİ EĞİTİMİ ALAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SPOR TURİZMİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Bu araştırmanın amacı, spor ve turizm sektörlerinde çalışması muhtemel olan turizm eğitimi lisans öğrencileri ile spor bilimleri lisans öğrencilerinin spor turizmine ilişkin tutumlarının karşılaştırılmasıdır. Araştırma nicel araştırma yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniği tercih edilmiştir. Araştırma verileri Tezcan ve Sadık (2018) tarafından geliştirilen ‘Spor Turizmine Yönelik Tutum Ölçeği’ kullanılarak toplanmıştır. Araştırma ölçeği 2018-2019 eğitim-öğretim yılının güz döneminde öğrencilere yüz yüze uygulanmıştır. Araştırmaya; bir devlet üniversitesinde turizm eğitimi alan 408 öğrenci ve spor bilimleri eğitimi alan 398 öğrenci toplamda 806 öğrenci gönüllü olarak katılım sağlamıştır. Araştırma verileri istatistik paket programı SPSS 22 kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma verileri T testi ve one-way ANOVA gibi testler kullanılarak analiz edilmiştir. Turizm eğitimi alan lisans öğrencileri ile spor bilimleri eğitimi alan lisans öğrencilerinin spor turizmine ilişkin tutumları; cinsiyet, branş, yaş, gelir düzeyi, sınıf vb. değişkenleri esas alınarak incelenmiş ve bölüm değişkeni üzerinden karşılaştırma yapılmıştır. Turizm eğitimi lisans öğrencileri ve spor bilimleri lisans öğrencilerinin spor turizmine ilişkin tutumları incelendiğinde; bölüm, cinsiyet, spor branşı, gelir düzeyi değişkenlerinde istatiksel olarak anlamlı farklar olduğu görülmüştür. Yaş, sınıf ve spor turizmi dersi değişkeni açısından anlamlı fark bulunmamıştır. Araştırmada spor bilimleri eğitimi alan lisans öğrencilerinin, turizm eğitimi alan lisans öğrencilerine göre spor turizmine ilişkin tutumlarının daha yüksek düzeyde olduğu sonucu belirlenmiştir. Türkiye, jeopolitik konumu, etrafının denizlerle çevrili olması ve doğal kaynaklara sahip olması sebebiyle çok önemli bir spor turizmi potansiyeline sahiptir. Araştırmada; turizm ve sporun gelişmesi için öğrencilerin sosyal, zihinsel, fiziksel ve ruhsal açıdan gelişmiş olmaları, spor turizmi alanında kaliteli eğitim görmeleri önerilmektedir. Spor turizminin gelişmesi için özellikle turizm ve spor bilimleri eğitimi alan öğrencilere yönelik olarak spor turizmi derslerinin eklemesi yapılmalıdır.Keywords

Spor Turizmi, eğitim, öğrenci, tutum

References