Abstract


LİSE ÖĞRENCİLERİNİN YALNIZLIK VE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE BİLİNÇLİ FARKINDALIĞIN ARACI ROLÜ

Çeşitli programların geliştirilmesi ve uygulanması ile genç beyinlerin daha verimli çalışacağı, sosyalleşeceği ve gelişeceği düşünülmektedir. Bu gelişme ülke kalkınmasını doğrudan etkileyecektir. Bu nedenle yalnızlık değişkeninin ilişkili olduğu kavramların araştırılması gereği olarak ifade edilebilir. Bu noktada lise bireylerinin bilinçli farkındalık düzeylerinin yalnızlık ve sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişkide nasıl bir rol oynadığının incelenmesi önemlidir. Bu nedenlerle liseli bireylerin yalnızlık ve sosyal medya bağımlılık düzeyleri arasındaki ilişkide bilinçli farkındalığın aracı rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modelinde tasarlanan araştırmanın örneklemini Türkiye'nin çeşitli illerinde öğrenim gören 1115 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin 838'i kadın, 277'si erkektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Bilinçli Farkındalık Ölçeği Ergen Formu, Ergenler İçin Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği ve UCLA Yalnızlık Kısa Formu kullanılmıştır. İki önemli bulguya ulaşılmış ve bulgular literatür çalışmaları ile karşılaştırılarak tartışılmıştır. Bulgulardan ilki liseli bireylerin yalnızlık düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı bir belirleyici olmadığıdır. İkincisi, liseli bireylerde sosyal medya bağımlılığı ile yalnızlık arasındaki ilişkide bilinçli farkındalığın aracılık ettiği durumdur. Gelecekteki çalışmalarda farklı yaşam evrelerinden bireylerle çalışmak mümkündür. Bireylerin durumları yaşam dönemlerine göre karşılaştırılabilir. Bu sayede yalnızlık daha iyi anlaşılabilmektedir. Bu çalışmanın sonuçlarının okullarda görev yapan psikolojik danışmanlara öğrencilerin yalnızlıklarını sağlıklı bir şekilde yönetme ve yönlendirme konusunda destek olabileceği düşünülmektedir.Keywords

Bilinçli Farkındalık, Yalnızlık, Sosyal Medya Bağımlılığı

References