Abstract


UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI: TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN DENEYİMLERİ

Ölçme değerlendirme eğitim öğretim sürecinin en önemli unsurlarından biridir. COVID-19 salgın sürecinde eğitim alanında ani değişiklikler yaşanması ve uzaktan eğitime geçilmesi sürecin çıktılarını görebilmek adına ölçme değerlendirmenin önemini daha çok ortaya çıkarmıştır. Bu doğrultuda bu çalışmanın ilk amacı Türkçe öğretmenlerinin ölçme değerlendirme araç, yöntem ve tekniklerini önemseme ve COVID-19 salgın öncesi ile salgın sürecinde kullanma düzeylerini tespit etmektir. Çalışmanın ikinci amacı ise Türkçe öğretmenlerinin COVID-19 salgın sürecinde uzaktan eğitim ile yürüttükleri ölçme değerlendirme uygulamaları hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Araştırma karma yöntemin yakınsayan paralel desenine göre tasarlanmıştır. Araştırmanın nicel çalışma grubunu 2021-2022 eğitim öğretim yılı içerisinde Türkiye’nin Karadeniz Bölgesinde bulunan bir ilindeki Millî Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ortaokullarında görev yapan 271 Türkçe öğretmeni, nitel çalışma grubunu ise aynı grup içerisinde yer alan gönüllü 16 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak; Kişisel Bilgi Formu, Ölçme Değerlendirme Araç, Yöntem ve Tekniklerini Kullanma ve Önemseme Düzeyleri Anketi ile yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada verilerin çözümlenmesinde istatiksel analiz tekniklerinden, içerik ve betimsel analiz tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın bulguları Türkçe öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme araç, yöntem ve tekniklerini önemseme ve kullanma düzeylerinin COVID-19 salgın sürecinde salgın öncesine oranla azaldığı ve kısmen değiştiği görülmüştür. Öğretmenlerinin çoğunun uzaktan eğitimde ölçme değerlendirme amaçlarını gerçekleştiremediği, bu durumun daha çok sistem, süreç ve öğrenci-öğretmenden kaynaklı olduğu belirlenmiştir. Bu olumsuz durumlardan dolayı öğrencilerin de genellikle olumsuz tutumlara sahip olduklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin ölçme değerlendirme yaparken en çok sorunla yazma ve konuşma becerilerinde karşılaştıkları belirlenmiştir. Tüm bunlardan hareketle 21. yüzyıl yetkinlikleri, teknolojideki gelişmeler ve özellikle yapay zekânın sunduğu çeşitli ölçme değerlendirme olanakları dikkate alındığında Türkiye’de Türkçe öğretmenlerinin ölçme değerlendirme konusunda kısmen de olsa dönemin gerisinde kaldığı sonucu ortaya çıkmaktadır.Keywords

Türkçe öğretmenleri, ölçme, değerlendirme yöntem ve teknikleri, ölçme değerlendirme, COVID-19 salgını, uzaktan eğitim.

References