Abstract


HAYAT BİLGİSİ (2018) DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ MEDYA OKURYAZARLIĞI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Son yıllarda teknolojide yaşanan hızlı gelişim, medyanın çocuklar üzerindeki etkisini artırmaktadır. Dijital teknolojilerin ve sosyal medya kullanımının yaygınlaşması ile medyanın çocukların gelişimi üzerindeki etkileri artmaktadır. Erken yaşlardan itibaren ekran başında, medya ile iç içe büyüyen çocukların medya okuryazarlığı konusunda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Çocukların medyanın sunduğu gerçek olmayan dünya ile ilgili farkındalık kazanmaları ve doğru medya kullanım alışkanlıkları geliştirilmeleri önemlidir. Bu nedenle de 21. yüzyılın önemli becerilerinden biri olarak medya okuryazarlığına ilişkin becerilerin çocuklara kazandırılması elzem bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın karşılanması için eğitim programlarının bu doğrultuda düzenlenmesi ve var olan programların gözden geçirilmesi gerekmektedir. Çünkü eğitim programlarının, çağın ihtiyaç duyduğu insan modelini yetiştirmeye yönelik olması gereklidir. Bu tespitten yola çıkılarak bu çalışmada ilkokulun ilk üç yılında yer alan Hayat Bilgisi dersi programı “medya okuryazarlığı” açısından incelenmiştir. Hayat bilgisi dersinin; mihver ders olması nedeniyle medya ile ilgili bilgi, beceri ve alışkanlık kazandırmak için elverişli bir ders olduğu düşünülmektedir. Çalışmada nitel bir araştırma deseni tercih edilerek; veri toplama yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır.2018 yılında güncellenen Hayat bilgisi dersi öğretim programının, araştırmanın amacı doğrultusunda, medya okuryazarlığına yer verme durumları tespit edilmiştir. Sonuç olarak incelenen Hayat Bilgisi Öğretim programı medya okuryazarlığı açısından yeterli bulunmamış ve programın medya okuryazarlığı açısından geliştirilmesine yönelik öneriler sunulmuştur.Keywords

medya okuryazarlığı, hayat bilgisi öğretim programı, program öğeleri

References