Abstract


MİNİ TRAMBOLİN EGZERSİZLERİNİN KADINLARIN BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİNE ETKİSİ

Bu araştırmanın amacı; Kadınlarda uygulanan sekiz haftalik mini trambolin egzersizlerinin bazi fiziksel uygunluk parametrelerine etkisinin incelenmesidir. Araştirmaya 2022-2023 yılı Dumlupınar üniversitesinde spor bilimleri fakültesinde eğitim- öğretim gören yaş ortalaması 20,5±1,38 yıl olan 23 kadın (deney=12; kontrol=11) gönüllü olarak yer almışlardır. Araştırmada sekiz haftalık süreçte ilk ve son haftalarda boy uzunluğu ve vücut ağırlığı, dikey sıçrama, “20 metre” sürat, 25 metre V Cut (kat) yön değiştirme, 1 dakika mekik, gövde dayanıklılık değerleri tespit edilmiştir. Antrenman periyodu iki ay (8 hafta), haftada da üç gün günde de 1 saat olarak programlandı. Üç haftalık anatomik adaptasyon süreci sonunda mini trambolin egzersizleri sekiz haftalık süreç içerisinde hareketlerin uygulanma hızları ve tekrar sayıları katılımcıların gelişim düzeylerine göre arttırılarak uygulatılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS (17.0) paket programı kullanılmış, gerekli varsayımlar kontrol edilip Karışık Ölçümlerde ANOVA analizinin yapılması uygun görülmüştür. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, antrenman programı öncesi ve sonrası gruplarda meydan gelen farklılık birbiri ile karşılaştırıldığında dikey sıçra2ma (cm,mm), anaerobik güç (watt), “20 metre” sürat (sn,ss), “25 metre” V Cut (kat) yön değiştirme (sn,ss), 1 dakika mekik (dakika,adet) ve gövde dayanıklılık (sn) değerlerinde deney grubun anlamlı değişim gözlenirken, gövde dayanıklılık (sn) değerlerinde ise kontrol grubu lehine anlamlı değişim olduğu tespit edilmiştir. Grup x ölçüm etkileşimi açısında gövde dayanıklılığı her iki grupta anlamlı gelişme olduğu belirlenmiştir. Ölçümlere göre grupların dikey sıçrama (cm,mm), “20 metre” sürat (sn,ss), “25 metre” V Cut (kat) yön değiştirme (sn,ss) değerlerine göz önünde bulundurulduğunda deney grubu lehine anlamlı düzeyde etkileşim olduğu görülmektedir. Kadınlarda uygulanan sekiz haftalık mini trambolin egzersiz uygulaması sonrası bazı biyo-motor özelliklerde gelişim göze çarpmaktadır. Sonuç olarak, çalışmamız neticesinde elde ettiğimiz bulgulara göre; sekiz haftalık mini trambolin egzersizlerinin fiziksel uygunluk olumluKeywords

Fiziksel uygunluk, kadın, mini trambolin

References