Abstract


TEKNOLOJİ TABANLI UYGULAMALARIN MATEMATİK BAŞARISINA ETKİSİ: BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI

Bu meta analiz çalışmasında, teknoloji kullanımının matematik dersi akademik başarısına etkisini tespit etmek amaçlanmıştır. Web of Science ve Scopus veri tabanlarından yapılan tarama sonucunda, 2019-2023 Şubat ayı aralığında yayınlanan çalışmalar incelenmiş, belirlenen kriterlere sahip toplam 14 çalışma meta analize dahil edilmiştir. Toplam 1065 örneklem sayısını bulan 22 etki büyüklüğü elde edilmiştir. Meta analiz, rastgele etkiler modeline göre yapılmış ve teknolojinin matematik başarısına genel etkisinin orta düzeyde (EB=0,605) olduğu belirlenmiştir. Meta analize dahil edilen çalışmalar içerisinden yalnızca bir çalışmanın etki büyüklüğü negatif değer almış, diğer tüm çalışmalar ise pozitif değere sahiptir. Negatif değer alan çalışmanın kontrol grubunda, geleneksel metot yerine teknolojisiz yaparak yaşayarak öğrenme ile eğitim yapıldığı görülmüştür. Karma etkiler modeli kullanılarak yapılan moderatör analizleri sonucunda, uygulama süresi ve sınıf düzeyine göre etki büyüklüklerinde anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Örneklem büyüklüğüne göre ise teknolojinin matematik dersi akademik başarıya etkisi anlamlı düzeyde farklılık göstermiştir. Buna göre örneklem sayısı büyüdükçe etki değerinin büyüdüğü tespit edilmiştir. Bu araştırmada, teknoloji tabanlı uygulamaları içeren nitelikli çalışmaların genel bir çerçevede değerlendirilmesi sağlanmıştır. Pandemi sonrası teknolojinin farklı boyutlar ve faktörler açısından etkisinin ortaya konduğu birçok çalışmaya ihtiyaç olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.Keywords

Matematik başarısı, matematik öğretimi, meta-analiz

References