Abstract


E-SPOR TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin e-spor tutumlarının ölçülmesini sağlayacak geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Katılımcı öğrencilerle, e-spor konusundaki bilgi, duygu ve davranışlarını tespit etmek üzere, iki hafta süren yarı yapılandırılmış görüşmeler sonucunda madde havuzu oluşturulmuştur. Madde havuzunun hazırlanmasında kapsam geçerliği incelenmiştir. E-spor Tutum Ölçeği, iki ayrı araştırma grubuna uygulanmıştır. Birinci grupta 403 öğrenci yer almış ve uygulanan Açıklayıcı Faktör Analizi sonucunda ölçeğin, üç boyutlu bir yapıda olduğu, 3 maddesi tersine çevrilmiş olmak üzere toplam 18 maddeden meydana geldiği tespit edilmiştir. Ölçeğin, açıkladığı varyans %67,85, Cronbach Alpha değeri ,92 olarak bulunmuştur. Ölçek, Bilişsel (6 madde) (Cronbach Alpha değeri ,93), Duyuşsal (6 madde) (Cronbach Alpha değeri ,88) ve Davranışsal (6 madde) (Cronbach Alpha değeri ,88) alt boyutlarından oluşmaktadır. İkinci grupta 366 öğrenci yer almış ve bu gruptan elde edilen veriler Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. DFA sonucunda ölçeğin yapısına ait uyum indekslerinin kabul edilebilir değerlere sahip olduğu (X2/sd=2,758, RMSEA: ,06, GFI: ,090, AGFI: ,087, IFI: ,094, NFI: ,092, CFI: ,094, SRMR: ,04, PNFI: ,79 ve PGFI: ,70) görülmüştür. Daha sonra ölçeğin madde (maddelerin yük değerlerinin ,63 ile ,94 arasında olduğu) ve güvenirlik analizleri yapılmış ve yeterli düzeyde (Cronbach Alpha değerlerinin ,88 ile ,93 arasında) oldukları tespit edilmiştir. Sonuç olarak; E-spor Tutum Ölçeğinin, üniversite öğrencilerinin E-spor tutumlarını ölçmede geçerli ve güvenilir olarak kullanılabilecek bir ölçme aracı olduğu tespit edilmiştir.Keywords

E-spor, Tutum, Ölçek, Geçerlik, Güvenirlik.

References