Abstract


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SERBEST ZAMANDA TELEFON KULLANIMI NOMOFOBİ VE DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI İLİŞKİSİ

Bu çalışmanın amacı birçok kurum tarafından geleceğin en büyük tehlikelerinden biri olarak değerlendirilen dijital oyun bağımlılığı ile mobil telefon yoksunluğu olarak değerlendirilen nomofobi arasındaki ilişkinin Z kuşağı üzerinde incelenmesidir. Bu amaçla 2022-2023 eğitim öğretim döneminde kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen, çeşitli fakültelerde eğitim gören 445 (Nkadın:173, Nerkek:242) öğrenci gönüllülük esasıyla çalışmaya katılmışlardır. Çalışmada Hazar ve Hazar (2019) tarafından geliştirilen “Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği” ve Yıldırım ve arkadaşları tarafından Türkçe uyarlaması yapılan “Nomofobi Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmanın varsayımları incelenmiş, verilerin normal dağılım gösterdikleri tespit edilmiştir. Bu sebeple ikili karşılaştırmalar için bağımsız örneklemler t testi, üç ve daha fazla grup karşılaştırmalarında tek yönlü anova testi kullanılmıştır. Dijital oyun bağımlılığına ilişkin düzeylerin değişkenlere göre incelenmesi amacıyla ki kare testi, dijital oyun bağımlılığı ve nomofobi düzeylerindeki ilişkinin ortaya konması için pearson correlation testi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda cinsiyet, yaş ve sınıf değişkenlerine göre anlamlılıklar saptanmış, nomofobi düzeylerinin kadın katılımcılarda daha yüksek olduğu, yaş ve sınıf düştükçe nomofobi ve dijital oyun bağımlılığı düzeylerinin arttığı saptanmıştır. Ayrıca dijital oyun bağımlılığı ile nomofobik davranış gösterme arasında orta düzeyde pozitif yönlü ilişki saptanmıştır. Nesil alışkanlıklarının teknolojik gelişimlere bağlı değişim göstermeye devam etmektedir. Z kuşağı olarak adlandırılan nesilde akıllı telefon kullanımı ve dijital oyun bağımlılık düzeylerinin orta üstü düzeyde olduğu araştırmalarca ve bu çalışma ile desteklenmedir. Dolayısıyla sürecin etkin değerlendirilmesi, yetkili aktörlerce önlemler alınması ve eğitim düzeylerinde bilinçlendirme çalışmalarının gerekliliği ön plana çıkmaktadır.Keywords

Dijital oyun, Nomofobi, Bağımlılık, Rekreasyon

References