Abstract


ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE LİDER ÖĞRETMEN

Okul öncesi eğitim sınıflarında lider öğretmene ilişkin öğretmen adaylarının görüşlerini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma nitel araştırma yaklaşımıyla tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Anadolu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’nda öğrenim gören 34 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırma verileri araştırmacı tarafından geliştirilen yarı-yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır. Veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre okul öncesi eğitim sınıflarında lider öğretmen; çocukları geliştirme, mesleki açıdan kendini geliştirme, öğrenme ve öğretme sürecini yönetme, çocukları tanıma, iletişim ve işbirliğine açık olma, olumlu sınıf iklimi oluşturma, meslek etiğine sahip olma, mesleki bilgi ve becerilere sahip olma gibi mesleki özelliklerin yanında sevgi dolu, sabırlı olma gibi olumlu kişilik özellikleri taşıyan, çevresiyle olumlu ilişkiler geliştiren, çevresine yol gösteren ve fark yaratan kişidir. Okul öncesi eğitim sınıflarında lider öğretmen; öğrenme ve öğretme sürecini, zamanı ve programı etkili bir şekilde yönetme, çocukların davranışlarını değerlendirme ve yönetme, etkili iletişim, toplantı yönetimi, stres ve kriz yönetimi gibi becerilerinin yanında mesleki etik değerler ile olumlu kişilik özelliklerine (sabırlı, sakin, sevgi dolu olma vb.) sahip olma, kişisel ve mesleki yönden kendini geliştirme, meslektaşlarıyla ve ailelerle işbirliği içinde olma ve her durumda çocukların yüksek yararını gözetme gibi özellikleri taşımalıdır. Öğretim ortamıyla ilişkili, ailelerle ve çocuklarla ilgili, mesleki becerilerle ilişkili olan ve kişiye özgü bazı durumlar okul öncesi eğitim sınıflarında lider öğretmeni zorlayan durumlardır. Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, eğitimde etkili uygulamaların yapılabilmesi için öğretmenler geleneksel rollerinin dışına çıkmalı ve lider öğretmenliğin gerektirdiği rolleri mesleğine taşımalıdırlar. Bunu sağlayabilmek için; okul öncesi eğitimde yönetim ve liderlik konularına dikkat çekilmeli, bu konuda daha fazla çalışma yapılmalı, hizmet öncesi ve hizmet içinde yönetim ve liderliğe ilişkin eğitimlere daha çok yer verilmelidir.Keywords

Liderlik, lider öğretmen, okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitim sınıflarında liderlik.

References