Abstract


YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE TARİHSEL EMPATİ BECERİSİNİ GELİŞTİRME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yaratıcı drama yönteminin, sosyal bilgiler dersi öğretim programı içerisindeki tarihsel empati yapma becerisini öğrencilere kazandırmadaki etkisini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma, durum çalışması yöntemiyle yürütülmüştür. Çalışma grubunun belirlenmesinde, uygun durum örneklemesi tercih edilmiştir. Çalışma grubu, Balıkesir’in merkez ilçelerinden Karesi’de bulunan bir ortaokuldaki 7. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Çalışmada, yaratıcı drama oturumlarının ardından deneysel süreci değerlendirme amaçlı kullanılan yansıtıcı yazma formu kullanılarak veriler toplanmıştır. Yaratıcı drama uygulamalarının değerlendirme aşamasında elde edilen bu veriler, içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Bu kapsamda yansıtıcı yazma formlarında yer alan ifadeler temalar altında toplanarak yorumlanmıştır. Araştırma sonunda yaratıcı drama oturumları aracılığıyla gerçekleştirilen derslerin öğrencilerde tarihsel empati duygusunu geliştirdiğine, yaratıcı drama ile öğrencilerin sosyal bilgiler dersine ilgisinin arttığına, derse etkin katılım sağladıklarına, dersin daha eğlenceli biçime geldiğine ve öğrencilerin yaratıcı drama aracılığıyla eski çağlardaki insanların yerine kendini koyarak bugün ve geçmiş arasında karşılaştırma yapabildikleri bulgulanmıştır. Ayrıca yaratıcı drama sürecinin öğrencilerde merak duygusunu geliştirdiğine ve geçmiş uygarlıkların günümüz bilgi, iletişim ve teknoloji birikimine etkilerinin farkına vardıkları belirlenmiştir. Araştırmanın sonunda, geçmiş devirlerde yaşayan insanların davranışlarını, duygu ve düşünüşlerini anlamaya yönelik sosyal bilgiler dersinde yaratıcı drama süreçlerine odaklanılması ve öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının yaratıcı drama süreçlerinin sosyal bilgiler dersindeki işlevselliği hakkındaki farkındalıklarının geliştirilmesi gerektiği şeklinde öneriler getirilmiştir.Keywords

Sosyal bilgiler, Tarihsel empati, Yaratıcı drama

References