Abstract


FUTBOL TARAFTARLARININ DUYGUSAL BAĞLILIKLARI, FANATİKLİK DÜZEYLERİ VE KULÜP İMAJ ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Bu araştırmanın amacı Samsunspor taraftarlarının fanatiklik düzeyleri, duygusal bağlılıkları ve kulüp imajı algıları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma evrenini, Türkiye’de bulunan taraftarlar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Samsunsporu destekleyen taraftarlar arasından tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilmiş 219 taraftar oluşturmaktadır. Kişisel bilgi formu, futbol taraftarı fanatiklik ölçeği, spor takımına duygusal bağlılık ölçeği ve kulüp imajı ölçeği veri toplama araçları olarak kullanıldı. Araştırmanın değişkenleri açısından ikili kıyaslamalar Student- t testi, çoklu karşılaştırmalar ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Tukey çoklu karşılaştırma testleri ile analiz edildi. Ayrıca, Pearson korelasyon katsayısı ile fanatiklik düzeyleri, duygusal bağlılıkları ve kulüp imajı algısı ölçeği puanları arasındaki ilişkiler incelendi. Araştırmada, eğitim durumu ve tuttuğu takıma dair ürün alma değişkenleri açısından incelendiğinde, çalışmada kullanılan ölçeklerin tüm alt boyutlar ve toplam puanlarında anlamlı farklılık bulunurken; cinsiyet, yaş, medeni durum, meslek, maç seyretme yeri ve kombine bilet alma durumu değişkenleri ise şiddete yönelik düşünce ve eylem eğilimi ve kurumsal aidiyet alt boyutları ile futbol taraftarı fanatiklik ölçeği toplam puanında anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Ayrıca, taraftarların fanatiklik düzeyleri ile duygusal bağlılıkları ve kulüp imaj algıları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. Ancak taraftarların duygusal bağlılıkları ile kulüp imajları arasında anlamlı düzeyde pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada taraftarların fanatiklik düzeyleri normal seviyede olduğu görülmektedir. Bunun yanında taraftarların takımlarına duygusal bağlılıkları ile kulüp imajları arasında anlamlı düzeyde pozitif yönde bir ilişki olduğu görülmektedir. Taraftarların fanatiklik seviyelerinin yüksek olması, çoğu zaman kulüp imajını zedeleyebilmektedir. Bu hususta taraftarların kulüp imajına destek verecek davranışlar sergilemesi önerilebilir. Bunun yanında duygusal bağlılığın kulüp imajıyla olan pozitif ilişki beklenen bir sonuç olarak yorumlanabilir.Keywords

Taraftar, fanatiklik, duygusal bağlılık, kulüp imajı

References