Abstract


BİR BELEDİYENİN SPOR MERKEZİNE DEVAM EDEN KADINLARDA SAĞLIK OKURYAZARLIĞI

Bu çalışmanın amacı; bir belediyenin spor merkezine gelen kadınların sağlık okuryazarlık düzeyini ölçmek, sağlık eğitimi ve sağlık okuryazarlığını artırmaktır. Bu araştırma 26 kadın ile yapılmıştır. Araştırmada, araştırmacı tarafından hazırlanan sosyo-demografik özelliklere ilişkin 12 sorudan oluşan anket yüz yüze görüşme tekniği ile uygulanmıştır. Ayrıca katılımcılara Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği-32 ve sağlık okuryazarlığı senaryo ölçeği uygulanmıştır. Ardından 30 dakikalık sağlıkla ilgili eğitim verildi. Eğitimden 15 gün sonra Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği-32 ve Sağlık Okuryazarlığı Senaryo Ölçeği tekrarlanmıştır. Kadınların ortalama yaşı 31,53±6,43'tür. Kadınların %50'si bekar, %50'si evli. Eğitim durumlarına bakıldığında 12 kişi (%46,2) lise mezunu, 12 kişi (%46,2) üniversite mezunu ve 2 kişi (%7,6) ilkokul mezunudur. Sosyal güvencesi sorulduğunda 15'i (%57,7) SGK'sı olduğunu, 5'i (%19,2) yeşil kart sahibi olduğunu belirtmiştir. 6'sının (%23,1) sosyal güvencesi yoktur. Katılımcıların Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği-32 ön test toplam puan ortalaması 39.46±7.84'tür. SGK sosyal güvencesi olanların Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği-32 genel indeks puanı anlamlıdır. Eğitim öncesi ve sonrası Türk Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği-32 puanlarını karşılaştırıyoruz. Eğitim, tedavi ve hizmette bilgiye ulaşma ve kullanma puanlarını değiştirmedi. Ancak, bilgiyi anlama ve bilgiyi değerlendirme puanları, eğitim sonrası tedavi ve hizmette önemli ölçüde artmıştır. Eğitim sonrası, hastalıkların önlenmesinde ve sağlığın iyileştirilmesinde bilgiye erişim puanı önemli ölçüde arttı. Diğer puanlarda önemli bir değişiklik olmamıştır. Eğitim, Türk Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği-32 toplam puanını önemli ölçüde artırmıştır. Katılımcıların eğitim öncesi ve sonrası sağlık okuryazarlığı senaryo ölçeği puanları karşılaştırıldığında eğitimin bilgi, bilginin değerlendirilmesi, bilgi kullanımı ve toplam puanını değiştirmediği görülmüştür. Sağlıkla ilgili bilgilere erişim ve bilgileri anlama puanları eğitimden sonra önemli ölçüde arttı. Sonuç olarak; Bu çalışma bölgemizde kadınların sağlık okuryazarlığının düşük olduğunu ve bunun sağlık eğitimi ile artırılabileceğini göstermiştir.Keywords

Sağlık okuryazarlığı, kadın, sağlık eğitimi

References