Abstract


EĞİTİM TARİHİ MÜZEEĞİTİM TARİHİ MÜZELERİNİN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİLERİNİN YAPILANDIRILMASINDA ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİN GÖRÜŞLERİ

Bu çalışmada, okul bünyesinde öğrenci, öğretmen ve idarecilerin görüşlerine yer verilerek eğitim tarihi müzelerinin nasıl yapılandırılabileceği ve önemi üzerinde durulmuştur. Geçmiş değerlerin özenle korunması ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması toplumsal ve kültürel devamlılığın sağlanabilmesi açısından büyük önem taşır. Eğitim aracılığıyla kültürel mirası, bütün zenginliği ve değerleriyle korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak mümkün olabilir. Eğitim Tarih Müzeleri, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumsal kültürün bir kuşaktan ötekine aktarılmasında çok önemli bir role sahiptir. Okul müzelerinin görsel ve işitsel uyaranlarla soyut kavramları somutlaştırması ve öğrencilerin öğrenme sürecine katkılar sunması mümkün olabilir. Bu çalışma kapsamında eğitim tarihi müzelerinin oluşturulması ve eğitim faaliyetlerine katkısının ortaya konulabilmesi adına öğrenci, öğretmen ve idarecilerin görüşlerine başvurulmuştur. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmış ve toplanan veriler temalara ayrılarak analiz edilmiştir. Nitel veri analizi yazılımı olan NVivo 11 yardımıyla içerik analizi yöntemi kullanılarak verilerin analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonunda, araştırmaya katılan öğrenci, öğretmen ve idarecilerin görüşleriyle eğitim tarihi müzelerinin eğitim faaliyetlerine katkısı, amacı, önemi ve eğitim tarihi müzesinde bulunması önerilen öğeler üzerine görüşler ortaya konulmuştur.Keywords

Müze, eğitim, eğitim tarihi, okul müzesi

References