Abstract


DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN MARUZ KALDIKLARI OLUMSUZ DAVRANIŞLARIN KARAR VERME ÜZERİNE ETKİSİ

Bu çalışmanın amacı, Doğu Karadeniz Bölgesindeki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin maruz kaldıkları karar verme üzerine etkilerini belirli değişkenler doğrultusunda incelemektir. Araştırmaya gönüllü 253 beden eğitimi öğretmeni katılmıştır. Anket yöntemiyle toplanan veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Analiz sonuçları değerlendirildiğinde maruz kalınan olumsuz davranışların öz saygı karar verme boyutunda olumlu yönde, karar verme alt boyutlarından dikkatli ve kaçıngan stil boyutunda olumsuz yönde etkisi olduğu tespit edilmiştir. Yaş değişkeni kapsamında 21-25 yaş aralığındaki öğretmenlerin maruz kaldığı olumsuz davranışların karar verme konusunda bir etkisine rastlanmazken, karar verme alt boyutlarından kaçıngan stil ve panik stil karar verme düzeylerinin diğer yaş gruplarından anlamlı derecede yüksek ortalamaya sahip olduğu bulgulanmıştır. Olumsuz davranışların karar verme üzerine etkisini anne – baba eğitim durumuna göre incelendiğinde; beden eğitimi öğretmenlerinin maruz kaldıkları olumsuz davranışların anne eğitim duruma göre farklılaştığı, baba eğitim durumuna göre ise farklılaşmadığı, öğretmenlerin karar verme düzeylerinin, anne eğitim durumu okuryazar olan öğretmenlerin diğer gruplara göre daha yüksek ortalama ile dikkatli ve kaçıngan stil benimsediği tespit edilmiştir. Baba eğitim durumu ilkokul olan öğretmenlerin karar vermede dikkatli ve erteleyici stili diğer gruplardan daha fazla benimsediği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Olumsuz Davranış, Karar Verme, Beden Eğitimi Öğretmeni

References